Chrzest Mieszka I

Małżeństwo Mieszka z Dobrawą miało wielkie znaczenie nie tylko dla księcia, ale także dla ziem, którymi władał, dla rodzącego się na mapie Europy państwa – Polski. Niektórzy uważają, że małżeństwa były kiedyś układami biznesowymi i taki też wymiar miał związek księcia polskiego i księżniczki czeskiej – Mieszko poprzez małżeństwo zawarł sojusz z Czechami, w zamian musiał ochrzcić siebie i swój kraj. Część historyków twierdzi, że dlatego Mieszko pojął za żonę właśnie Dobrawę. To małżeństwo pozwoliło mu osiągnąć polityczny cel, jakim było pokonanie Wieletów.

Dlaczego Mieszko, poganin, zdecydował się przyjąć chrzest? Można dać wiarę poglądowi, że… do przyjęcia chrztu Mieszka namówiła żona!1 Dobrawa była gorliwą chrześcijanką, więc – według Anonima tzw. Galla – nie chciała dzielić łoża z mężem-poganinem. Ale większość historyków wskazuje na względy polityczne. Dąbrówka, jako wykształcona osoba, wiedziała, że przyjęcie chrztu wprowadzi Mieszka oraz Polskę w inny krąg kulturowy. Wszystkie najsilniejsze i najbardziej znaczące kraje w Europie były już chrześcijańskie. Chrzest i kontakty z chrześcijańskimi dworami dały Mieszkowi ogładę, poznał kulturę dworską i otrzymał rangę cesarskiego przyjaciela2. A w średniowiecznej Europie przyjaciół warto było mieć.

Nie znamy dokładnego miejsca, w którym Mieszko ze swoim dworem przyjął chrzest, ale uważa się, że był to Ostrów Lednicki. Nie da się podać pewnej daty tego wydarzenia. Często spotyka się termin 14 kwietnia 966 roku. W tymże roku, 14 kwietnia wypadała Wielkanoc, w czasie której zwyczajowo dokonywano chrztów, ale nie jest to data pewna. Chrztu udzielił Mieszkowi biskup Jordan, który przybył do Polski w orszaku Dobrawy. Oczywiście, chrystianizacja Polski była procesem wieloetapowym. Najpierw ochrzczono Mieszka i jego dwór, później wszystkie wyższe warstwy społeczne, a na końcu zwykłych poddanych. Chrystianizacja Polski trwała długo; Polska stała się państwem prawie w całości chrześcijańskim dopiero pod koniec XII wieku3. W tym procesie uczestniczyli misjonarze, krzewiący wiarę wśród ludu.

Chrzest Polski miał fundamentalne znaczenie. Mieszko i Dobrawa dali państwu silne fundamenty – władcy europejscy musieli traktować Polskę poważnie, a Mieszka uznać za brata w wierze. Tym samym tworzyły się coraz mocniejsze podstawy polskiej tożsamości, ponieważ oprócz osoby władcy, ludzi mieszkających na terenie państwa Mieszka łączyło coś więcej: wspólna wiara. Plemiona pogańskie, mimo że wyznawały podobnych bogów i miały podobny system wierzeń, były zbyt zróżnicowane religijnie i tożsamościowo, by stworzyć stabilną wspólnotę – naród.

W roku 2019 ustanowiono 14 kwietnia dniem obchodów Święta Chrztu Polski.

1 J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań 2002, s. 40.

2 J. Dobosz, Monarchia i możni…

3 https://www.national-geographic.pl/historia/jak-naprawde-wygladal-chrzest-polski-historyk-opowiada-o-szczegolach [dostęp: 16.11.2019].

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

ZNANI POLACY

Gerard Labuda (1916-2010) to polski historyk, który specjalizował się m.in. w historii słowiańszczyzny zachodniej, w tym Pomorza i Kaszub. Był mediewistą, czyli zajmował się historią średniowiecza. W latach 60. był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uwaga! Aby poznać początki istnienia państwa polskiego, warto zajrzeć do prac Pawła Jasienicy. Jasienica napisał cykl książek o historii Polski, w których skład wchodzą: Polska Piastów, Polska Jagiellonów oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów. O polskiej literaturze okresu średniowiecza pisała Teresa Michałowska, m.in. o pierwszych utworach, które powstały w Polsce i po polsku. O wcześniejszych dziejach terenów, na których powstało państwo polskie pisał Aleksander Gieysztor, jego książka Mitologia Słowian opowiada o wierzeniach przodków Polaków. Wybitny językoznawca, Zenon Klemensiewicz, najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego opisał i zanalizował w Historii języka polskiego.

NAUKA POLSKA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał w 1919 roku (to czwarty najstarszy działający uniwersytet w Polsce). Jego pierwsza nazwa to Uniwersytet Polski w Poznaniu.

HISTORIA

Chrystianizacja to proces polegający na wypieraniu z danego terenu religii etnicznych i zastępowaniu ich religią chrześcijańską. Najsilniejsze zabiegi chrystianizacyjne prowadzone były w okresie średniowiecza, spowodowane rosnącymi w tamtym okresie wpływami papiestwa.

KUCHNIA POLSKA

Rogale świętomarcińskie to specjalne rogale z nadzieniem z białego maku. Są tradycyjnie wypiekane w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski. Tradycja sięga czasów pogańskich (kształt rogów byka składanego w ofierze), potem została przejęta przez kościół chrześcijański i wtórnie powiązana ze św. Marcinem (kształt podkowy, którą zgubił koń świętego). Aby dana cukiernia mogła chwalić się, że sprzedaje takie właśnie rogaliki, musi dostać specjalny certyfikat; 30 października 2008 roku nazwa „rogal świętomarciński” została wpisana do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w Unii Europejskiej.

Misjonarz – osoba wysłana przez kościół lub inną wspólnotę wyznaniową, aby propagowała wiarę chrześcijańską – zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa „idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).

JĘZYK POLSKI

Tożsamość narodowa to sposób postrzegania swojej odrębności wobec innych narodów, który konstruowany jest przez symbole państwowe: flagę, godło, hymn i/lub symbole narodowo-kulturowe: język, religię, świadomość pochodzenia, historię narodu, kulturę, terytorium itd. Tożsamość narodowa może przybierać formy pozytywne – patriotyzm i negatywne – szowinizm i nacjonalizm.

Teksty autentyczne

Kronika Galla Anonima:

„Mieszko, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-Kościoła”

(źródło: http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/kronika_Galla_Anonima_tekst.pdf)

Historia w języku

Początki państwa polskiego, które liczymy od chrztu Polski w 966 r. związane są też z pierwszą w historii języka polskiego falą zapożyczeń. To zapożyczenia leksyki związanej z wiarą, chrześcijaństwem, religią, które weszły do języka polskiego poprzez język czeski, czasami z pośrednictwem niemieckim, a jej źródła są w łacinie:

anioł – z czeskiego anjel (w dzisiejszym czeskim: anděl), z łacińskiego: angelus; w wyrazie polskim widoczne są fonetyczne i ortograficzne zmiany charakterystyczne dla języka polskiego: „l” > „ł”, a przed twardą zębową głoską „ł” ok. X wieku pierwotne „e” (po spółgłoskach miękkich) zmieniało się „o” – ten proces nazywany jest przegłosem polskim i pozostawił ślad w postaci oboczności e : o w odmianie i rodzinach wielu wyrazów polskich: anioł, ale anielski; biorę, ale bierzesz; niosę, ale niesiesz; ogolony, ale ogoleni itp.;

pacierz – wyraz dziś zastąpiony słowem modlitwa, używany raczej tylko w sytuacjach podniosłych, w kościele, czasem też wobec młodszych dzieci używa się zdrobnienia paciorek (również z przegłosem polskim e : o); pochodzi z łacińskiego początku modlitwy: Pater noster, czyli Ojcze nasz; ok. XIII w., kiedy zachodziła tzw. polska intensyfikacja palatalizacji (= intensyfikacja miękkości: to wtedy powstały polskie spółgłoski palatalne = środkowojęzykowe: ś, ź, ć, dź), pierwotnie zmiękczone [t’] zmieniło się miękkie, palatalne „ć”;

kościół – wyraz przejęty ze staroczeskiego ze źródła łacińskiego: castellum, oznaczającego ‘miejsce obwarowane, zamek’ (stąd i w języku angielskim castle, w greckim κάστρο, irlandzkim caisleán, niderlandzkim kasteel itd.); tu też widać polską intensyfikację palatalizacji, więc st > ść i przegłos polski, więc e > o > ó; warto dodać, że w późniejszym czasie jeszcze raz skorzystaliśmy z tego źródła i zaadaptowaliśmy wyraz do języka polskiego jako kasztel, czyli ‘twierdza obronna’;

chrzest to wyraz, który do XVI wieku był używany z początkowym „k”: krzest (zresztą do dzisiaj taka właśnie postać tego wyrazu pozostała w wielu polskich gwarach i dialektach: krzest, krzciny, matka krzestno, w większości języków słowiańskich także zachowało się „k”: słoweńskie i słowackie krst, czeskie: křest, serbskie: крштење, bułgarskie: кръщение); pochodzenie wyrazu nie jest całkiem pewne – wywodzony jest od słowa krzyż (łac. crucis) i Chrystus.

Słowo chrzest ma kilka znaczeń: 1. sakrament, który odpuszcza grzech pierworodny, 2. oficjalne przyjęcie religii chrześcijańskiej przez jakiś kraj lub naród, 3. uroczystość otwarcia jakiejś instytucji, oddania do użytku jakiegoś obiektu, zwykle okrętu, połączona z nadaniem mu imienia, 4. nadanie imienia, 5. (bojowy) uczestniczenie po raz pierwszy w jakiejś akcji, znalezienie się po raz pierwszy w jakiejś sytuacji lub w jakimś miejscu, 6. przyjęcie do jakiejś społeczności po przejściu różnego rodzaju prób, 7. metaforycznie: chrzczone piwo, paliwo itp. – takie, do którego została dolana woda.

Ciekawostki
z innych krajów

LITWA

W Polsce uważa się, że w XIV wieku ostatnim krajem w Europie, który nie przyjął chrztu była Litwa. Tak naprawdę dotyczyło to tylko ok. 10% kraju – ziem rdzennie litewskich. Niewątpliwie wiązały się z tym jednak m.in. ataki Krzyżaków na to państwo. W związku z tym król Władysław Jagiełło (wcześniej już ochrzczony w prawosławiu) jako wielki książę litewski przyjął jeszcze raz chrzest katolicki wraz z Litwą (1387-1388 r.). Obraz Chrzest Litwy namalowany przez polskiego malarza Jana Matejkę można zobaczyć na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Gniazdo, reż. Jan Rybkowski, 1974
  • Spór o historię. Chrzest Polski (TVP).

Literatura

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

  • Chrzest Polski 966, wyk. Anno Domini.

Sztuka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Inne

  • Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965, autor: Jan Matejko (obraz można zobaczyć na Zamku Królewskim w Warszawie)
  • rysunek Mieszko I, autor: Jan Matejko, cykl: Poczet królów i książąt polskich
  • Chrzest Litwy, autor: Jan Matejko.

Ćwiczenia

1. Dopasuj słowa do odpowiednich religii. Uwaga, niektórych słów można użyć więcej niż jeden raz.

kościół, świątynia, meczet, synagoga, karma, klasztor, nirwana, Budda, Dharma, mahometanizm, Jezus, Abraham, Mojżesz, prorok, Dawid, modlitwa, ramadan, sunnita, szyita, katolik, prawosławie, protestantyzm, jałmużna, pielgrzymka, Mekka, Częstochowa, objawienie, wyznanie wiary, krzyż, półksiężyc, Koran, Biblia, Tora, apostołowie, ewangelia, sakrament, papież, ksiądz, pastor, pop, mnich, mułła, Izrael, rabin, koszerne jedzenie, synod, msza, nabożeństwo.

2. Uzupełnij tabelę według wzoru.

Podpowiedź: chrześcijaństwo>chrześcijanin>chrześcijanka

wyznawca religii wyznawczyni religii
islam
hinduizm
buddyzm
sikhizm
judaizm
bahaizm
katolicyzm
protestantyzm
prawosławie
szyizm
sunnizm
luteranizm
husytyzm
anglikanizm
kalwinizm

3. Utwórz przymiotniki i rzeczowniki będące nazwami instytucji od podanych słów.

(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, A. Tambor, Katowice 2018. Podpowiedź: król > królewski > królestwo

4. Uzupełnij wyrażenia słowami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.

Uwaga! Niektórych słów można użyć więcej niż jeden raz, a innych w ogóle.

5. Spróbuj rozszyfrować poniższe imiona pochodzenia słowiańskiego. Z czym/z jakimi słowami mogą być one związane?

(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, A. Tambor, Katowice 2018.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

K. Janicki, Żelazne damy. Kobiety, które zbudowały Polskę. Historie prawdziwe, Kraków 2015.

 

J. Dobosz, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań 2002.

 

A. Tambor, (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty, Katowice 2018.

 

https://www.national-geographic.pl/historia/jak-naprawde-wygladal-chrzest-polski-historyk-opowiada-o-szczegolach

 

 

ILUSTRACJE W WOLNYM DOSTĘPIE:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I#/media/Plik:Mieszko1.jpg