Słowiański kocioł czarownic

Ponad tysiąc lat temu, długo przed narodzinami pierwszego władcy Polski, Mieszka, między Odrą a Wisłą nie było nic, oprócz puszcz, lasów, pól. Na ziemiach tych mieszkały zwierzęta: dostojne żubry, zwinne sarny, szare zające, a natura karmiła je swoimi owocami. Wedle legendy przybyli tutaj trzej bracia: Lech, Czech i Rus, którzy szukali miejsca, żeby założyć swoje grody. Bracia podróżowali długo i w końcu postanowili odpocząć pod ogromnym dębem. Nagle na niebie pojawił się duży biały ptak i po chwili usiadł na gałęzi, na której miał gniazdo. Rus wyjął łuk i strzałę i chciał strzelić do niego. Lech powstrzymał go: „To znak od bogów!” – powiedział i postanowił w tym miejscu zbudować swój gród, który został nazwany Gnieznem (od słowa „gniazdo”). Z ptaka, białego orła, uczynił symbol swojego plemienia. Bracia pożegnali się. Obiecali sobie, że znów się spotkają. Rus wyruszył na Wschód, a Czech na południe. Każdy z nich znalazł swoją krainę.

Tyle mówią legendy. Historia uczy, że w IV lub V wieku Słowianie, czyli grupa ludów, do której zaliczają się Polacy, zaczęła migrować ze Wschodu w rejony dziś przez nich zamieszkiwane w Europie. Na terenie Polski, Czech i Słowacji zamieszkali Słowianie nazwani później zachodnimi; na terenie Ukrainy, Rosji, Białorusi – Słowianie wschodni. Natomiast na południu Europy aż po Półwysep Bałkański osiedli Słowianie, których określamy południowymi. Słowianie tworzyli swoje państwa, np.: Państwo Samona (VII w.), Bułgarię (VII w.), Chorwację (VIII w.), Ruś Nowogrodzką (IX w.), a później Ruś Kijowską (X w.) czy Księstwo Wiślan (IX w.).

Dla Słowian najważniejsza była rodzina, podstawowy element społeczności. Kilka rodzin tworzyło grupę, nazywaną opolem, a bliskie sobie opola – plemię. Takich plemion istniało wiele, na terenach dzisiejszej Polski byli to np. Wiślanie, Polanie, Mazowszanie czy Ślężanie. Z plemienia Polan pochodził pierwszy władca Polski – Mieszko. Jeszcze zanim Mieszko przyjął chrzest i oficjalnie stworzył państwo nazwane Polską, niektóre plemiona zbudowały duże grody, a te stały się później miastami (np. Gniezno, Kraków). Wszystkie plemiona były pogańskie, wierzyły w wielu bogów. Słowianie wierzyli na przykład w Świętowita czy Peruna.

Książę Mieszko, nazywany później pierwszym (Mieszko I), miał duże ambicje. To właśnie za jego panowania plemię Polan prowadziło ekspansję na tereny innych plemion: Mazowszan, Goplan czy Wieletów, którzy mieli wsparcie Cesarstwa Rzymskiego. Przed Mieszkiem stało zatem trudne zadanie – ustabilizować sytuację polityczną Polski. Potrzebował wsparcia sąsiadów, a najlepszym średniowiecznym sposobem na zacieśnianie przyjaźni między państwami było małżeństwo.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

Gniezno było pierwszą stolicą Polski, pierwszą metropolią kościelną i pierwszym miastem królewskim. Jako miasto związane z powstaniem Polski opisywane jest zarówno w kronikach Galla Anonima, jak i w kronikach Jana Długosza. Dziś jest to miasto w województwie wielkopolskim, które ma ok. 70 tys. mieszkańców. Przez miasto przebiega kilka szlaków turystycznych, m.in. Szlak Piastowski, Romański, wielkopolska Droga św. Jakuba i inne. W mieście można znaleźć Muzeum Początków Państwa Polskiego. W Gnieźnie trzeba zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie, unikatowy zabytek odlewnictwa romańskiego – znajdują się w Katedrze Gnieźnieńskiej.

Opole (pisane z dużej litery) to nazwa polskiego miasta dziś znajdującego się w województwie opolskim. Miasto jest jedną z historycznych stolic Górnego Śląska i ma około 130 tys. mieszkańców. Prawa miejskie uzyskało na początku XIII wieku, co czyni z niego jedno z najstarszych polskich miast.

ZNANI POLACY

Dynastia Piastów, której legendarnym założycielem jest Piast Kołodziej, a historycznie udowodnionym pierwszym władcą Mieszko I, to pierwsza polska dynastia panująca.

Jan Długosz urodził się w 1415 roku i był historykiem i kronikarzem. Studiował na Akademii Krakowskiej, ale nie ukończył tej uczelni. Przez wiele lat służył na dworze Kazimierza Jagiellończyka. Jest autorem jednego z najważniejszych i najsłynniejszych dzieł związanych z historią Polski Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego).

HISTORIA

Jako pierwsze plemiona na terenie Polski wymieniane są najczęściej: Polanie, Wiślanie, Lędzianie, Mazowszanie, Pomorzanie, Ślężanie, Goplanie, Golęszyce. „Geograf Bawarski” wymienia 10 plemion, które można powiązać z terenami ówczesnej Polski.

Rotunda św. św. Mikołaja i Wacława w Cieszynie to jedyna całkowicie zachowana romańska rotunda w Polsce. Wizerunek rotundy znajduje się na banknocie 20 zł.

RELIGIA

Pogaństwo to określenie używane na opisanie wyznawców różnych religii niechrześcijańskich, zazwyczaj politeistycznych (wiara w istnienie wielu bogów) lub animalistycznych (kult zwierząt, wcielanie się bogów w zwierzęta). Jest to często określenie negatywne.

LEGENDY

Legendy polskie mówią też o trzech innych braciach – Bolku, Leszku i Cieszku. Opowieść powstała prawdopodobnie w XIX wieku i jest legendą o powstaniu miasta Cieszyn. Na pamiątkę spotkania braci, które ich bardzo ucieszyło, nadali miastu nazwę Cieszyn, a imię trzech braci nosi średniowieczna studnia (przy ul. Trzech Braci), która stała się jednym z symboli miasta. Drugim ważnym punktem na mapie Cieszyna jest Rotunda św. św. Mikołaja i Wacława (pochodza z X w.).

FAUNA POLSKI

Największym polskim (i europejskim) ssakiem jest żubr, zamieszkujący w średniowieczu lasy w wielu miejscach Europy. Jego waga dochodzić może do 1 tony. Polska jest obecnie jedynym miejscem w Europie, gdzie żubry przetrwały do dziś, żyją przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej. Najmniejszym polskim ssakiem jest ryjówka malutka, która ma 4-6 cm i waży do 7 g. Ciekawostką jest fakt, że maksymalna przerwa w „posiłkach” ryjówki to 5 godzin – inaczej zwierzątko umrze z głodu.

Teksty autentyczne

Orle gniazdo:

https://szlakpiastowski.pl/legendy-i-ciekawostki/10-orle-gniazdo

Napis w Panteonie w nekropolii ostatnich książąt Piastowskich w Legnicy: „Bogu, Opiekunowi szczątków i pobożnym cieniom Domu Piastowskiego ten pomnik poświęcono, który wziął początek z Piasta w roku 775 ery Chrystusowej, dał Sarmacji 24 królów i licznych panujących Śląskowi 123 książąt, kościołowi 6 arcybiskupów i biskupów, Północy religię, naukę, urządzenia państwowe, świątynie, szkoły, miasta, zamki i mury obronne, dzięki władcom pobożnym, szlachetnym, świętym, dzielnym i łaskawym. Germanię ocalił od nawały tatarskiej, który na Chrystianie najlepszym i jego synu Jerzym Wilhelmie ostatnim, lecz w zasługach najpierwszym dnia 21 listopada 1675 roku przy wielkim żalu Ojczyzny, Europy i cesarza równo po dziewięciu stuleciach skończył się i zasłużył, aby Ludwika, księżna anhalcka, ostatnia matka Piastów pomnik ten zbudowała przodkom i pradziadom, jako też potomnym, małżonkowi, synowi, sobie i pozostałej córce Karolinie księżnej holsztyńskiej roku Chrystusowego 1679, płacząc nad urnami tych, z których każdy mając cnotę za herolda, a świat Północy za pomnik niczego by nie potrzebował, gdyby wcześniej od głazów nie milkło zapomnienie i niewdzięczność śmiertelnych”.

Kronika Thietmara, rozdział II:

12 (6). W trakcie tych wydarzeń wypadła straszna wojna ze Słowianami, których podburzyli grafowie Wichman i Ekbert. Wodzami Słowian byli Nako i Stoigniew. Książę Herman, nie czując się na siłach, by ich pokonać, zwrócił się o pomoc do króla. Ten, jako że szybki był w działaniu, wtargnął z dużą siłą wojska w północne kraje, gdzie, jak Pismo św. poucza, aż nazbyt często zło się pleni. Pojmawszy Stoigniewa, który po ucieczce towarzyszy ukrywał się w lesie, kazał mu ściąć głowę, jego zaś sprzymierzeńców a zarazem sprawców tej tak wielkiej niegodziwości: Wichmana, który był synem jego ciotki, i Ekberta skazał na banicję.
14. Choć spełniam tu obowiązek osełki, co nie siebie ostrzy, lecz żelazo, to jednak, by nie narazić się na zarzut, iżem jako pies niemy, powiem te rzeczy ludziom nieuczonym, a zwłaszcza Słowianom, którzy uważają, że wraz ze śmiercią cielesną wszystko się kończy. Wskażę z całym naciskiem wszystkim wiernym na pewność zmartwychwstania i odpłatę, jaka spotka każdego w życiu przyszłym wedle jego zasług.
37. Aby łatwiej nauczać powierzone swej pieczy owieczki, biskup Bozo spisał słowo Boże w języku słowiańskim i polecił im śpiewać Kyrie eleison, wskazując na wielki płynący stąd pożytek. Ci nierozumni Słowianie jednak przekręcili te słowa gwoli szyderstwa na pozbawione sensu: „ukrivolsa”, co w naszym języku znaczy: „w krzu stoi olsza”. Dodawali przy tym: „Tak powiedział Bozo”,

Historia w języku

Gniezno, pierwsza stolica Polski, nazwę swą wywodzi od słowa gniazdo, co oznacza pomieszczenie budowane przez ptaki w celu znoszenia jaj i opieki nad młodymi, ale przenośnie od XIV w. oznacza także ród, dom, siedlisko. W innych językach słowiańskich rdzeń wyrazu zawiera głoski „e” lub „i”, w polskim „a” jest wynikiem przegłosu lechickiego. W dobie przedpiśmiennej rdzenne *e zmieniło się po spółgłosce miękkiej a przed twardym zębowym „z” w „a”. Ślady dawnego prasłowiańskiego *e widać w rodzinie wyrazu: gnieździć się i w nazwie miejscowości Gniezno.

Początek polskiego państwa datuje się na X w. To epoka dla języka polskiego przedpiśmienna, czyli nie istnieją żadne źródła pisane, które mogłyby jakiekolwiek tezy potwierdzać. Na temat tamtych czasów istnieją więc tylko hipotezy (oparte na prawdopodobieństwie sądy niezupełnie pewne). Jedna z hipotez mówi, że nazwa naszego kraju, Polski, pochodzi od nazwy plemienia Polan, a ta nazwa z kolei od pól uprawnych (Polska < Polanie < pole). Czyli Polanie to mieszkańcy pól. Polanie zamieszkiwali pola prawdopodobnie na terenach dzisiejszej Wielkopolski. Być może Polska to był pierwotnie przymiotnik: polska ziemia, tzn. ziemia bogata w pola (polna). Dziś słowo Polska może być rzeczownikiem, jak w nazwie powszechnie używanej na oznaczenie naszego kraju: Polska (D. Polski, C. Polsce, B. Polskę, N. Polską, Msc. Polsce, W. Polsko) lub przymiotnikiem, jak w nazwie oficjalnej: Rzeczpospolita Polska (D. Rzeczypospolitej Polskiej, C. Rzeczypospolitej Polskiej, B. Rzeczpospolitą Polską, N. Rzecząpospolitą Polską, Msc. Rzeczypospolitej Polskiej).

Słowianin, Słowianie
Geneza nazwy etnicznej (mówiąc fachowo: etnonimu) Słowianin mimo nasuwających się w sposób ewidentny skojarzeń z rzeczownikiem słowo wcale nie jest oczywista. Nazwa ta od dawna intrygowała różnych badaczy (w tym historyków i językoznawców), będąc przedmiotem licznych dociekań, a nawet sporów. Dodajmy na wstępie, że jej najstarsze poświadczenia tekstowe pochodzą z VI wieku. W postaci zlatynizowanej (Sclavini, Sclaveni lub Sclavoni) odnajdujemy ją w pracach pisarzy bizantyjskich, m.in. w kronikach Jordanesa czy Historii wojen Prokopiusza z Cezarei. Łacińskie określenie Sclavi (czyli Słowianie) pojawia się również w napisanej po łacinie kronice biskupa merseburskiego Thietmara, datowanej na lata 1012–1018. Jedną z pierwszych prób wyjaśnienia etymologii nazwy Słowianie podjęli w XVI wieku polscy historiografowie, Marcin Kromer i Maciej Stryjkowski, wiążąc jej pochodzenie z wyrazami sława bądź słowo. Kromer twierdził, że etnonim Słowianie oznacza ludzi, którzy ‘z uwagi na swą waleczność cieszą się powszechną sławą’ lub ‘znani są z tego, że dotrzymują słowa, czyli są słowni’, natomiast Stryjkowski uważał, że Słowianie to ci, którzy ‘znają słowo, mowę; posługują się słowami, czyli mówią’ w przeciwieństwie do Niemców, którzy – zdaniem naszych przodków – byli ‘niemi’, czyli nie mówili (skoro ich nie rozumieliśmy, to tak jakby nie mówili). W XIX i XX wieku pojawiły się próby naukowego objaśnienia omawianej nazwy. Według niemieckiego indoeuropeisty Jacoba Grimma nazwa etniczna Słowianie pozostawała w związku etymologicznym z wyrazami słoboda, swoboda i oznaczała ‘ludzi wolnych’. W opinii Jana Baudouina de Courtenay etnonim ten wiązał się z łacińskim sclavus, czyli ‘niewolnik’ i powstał na peryferiach Słowiańszczyzny, dokąd Rzymianie wyprawiali się po niewolników. Z kolei Jan Otrębski sądził, że nazwa Słowianie kryje w sobie praindoeuropejski rdzeń *slobh-, tj. ‘swój’, i oznacza ‘swoich ludzi, czyli swojaków’. Współcześnie za najbardziej przekonującą uchodzi propozycja etymologiczna Jana Rozwadowskiego, zgodnie z którą etnonim Słowianie zawiera praindoeuropejski rdzeń *k’lew || k’low, z którego rozwinął się prasłowiański *slov- || slav-, oznaczający ‘mokry, wilgotny’. A zatem rozpatrywana nazwa pierwotnie odnosiła się do mieszkańców terenów wilgotnych, nawodnych. Istotnie nasi przodkowie chętnie osiedlali się nad rzekami i jeziorami, które dostarczały środków niezbędnych do życia i były naturalnymi arteriami komunikacyjnymi.

Ciekawostki
z innych krajów

ESTONIA

Trzej Bracia to nazwa kompleksu średniowiecznych budynków mieszkalnych w Rydze. Dziś znajduje się tam Muzeum Architektury Łotwy. Trzy Siostry to trzy XV-wieczne kamienice w Tallinie.

NIEMCY

Trzej bracia pojawiają się jako bohaterowie w baśniach braci Grimm.

WIELKA BRYTANIA

Trzej bracia pojawiają się także jako jedna z kluczowych historii prowadzących do rozwiązania intrygi przestawionej w książkach (i filmach) serii o Harrym Potterze. W baśniach Barda Beedle`a napisanych (jako dodatkowa książka) przez J.K. Rowling w 2007 r. pojawia się Opowieść o trzech braciach, którzy mieli trzy przedmioty, znane później jako insygnia śmierci: czarna różdżka, kamień wskrzeszenia oraz peleryna niewidka.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Wiedźmin, reż. Marek Brodzki, 2001;
  • Korona pierwszych Piastów, reż. Leszek Skrzydło; 1987;
  • Gniazdo, reż. Jan Rybkowski. 1974;
  • Wiedźmin, serial, 2019, Netflix.
  • T-raperzy znad Wisły – Mieszko.
  • Donatan & Cleo – My Słowianie (angielska wersja Slavica).
  • Historia na Szybko – Początki Państwa Polskiego, animacja.

Literatura

  • Saga Wiedźmin, autor: Andrzej Sapkowski.

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Proszę podać antonimy przymiotników.

Podpowiedź: dobry: zły, niedobry

2. Proszę napisać, z jakich kolorów podstawowych składają się te podane w ćwiczeniu. Do tworzenia nowych barw proszę wykorzystać nazwy kolorów podstawowych: żółty, czerwony, niebieski.

Podpowiedź: pomarańczowy to żółty i czerwony

3. Proszę wykorzystać nazwy kolorów i utworzyć od nich rzeczowniki.

Podpowiedź: pomarańczowy – pomarańcz

4. Proszę utworzyć przymiotniki od nazw kierunków świata. UWAGA! W języku polskim zawsze podajemy najpierw długość, a później szerokość geograficzną. Długość geograficzną podaje się zgodnie z południkiem, a szerokość z równoleżnikiem.

Podpowiedź: północ – północny

5. Patrząc na mapę Polski, proszę uzupełnić zdania.

Podpowiedź: Białystok leży na północnym-wschodzie Polski.

6. Zaproponuj pochodzenie znaczenia nazw podanych polskich plemion. Skorzystaj z wiedzy własnej lub wyobraźni, dopiero później sprawdź odpowiedzi w internecie.

7.Wyraz plemię należy do specjalnej grupy rzeczowników rodzaju nijakiego w języku polskim. Na czym polega specyfika odmiany tych rzeczowników? Proszę użyć wskazanych wyrazów we właściwej formie:

Podpowiedź: Prawidłowo odmieniony rzeczownik z nawiasu wpisz w pole do uzupełnienia

8. W języku polskim nazwy istot młodych tworzy się między innymi za pomocą końcówki -ę i specyficznej odmiany. Są wśród nich takie, które nie mają podstawy w nazwie dorosłego zwierzęcia: źrebię, cielę, pisklę, szczenię, prosię, jagnię. Proszę utworzyć nazwy młodych zwierząt od nazw ich dorosłych przedstawicieli i odmień je przez przypadki. Ułóż opowieść o wybranych młodych zwierzętach:

Podpowiedź: lew > lwię, lwięcia, lwięciu

8a. Dziś temu celowi służą także (a właściwie przede wszystkim) sufiksy: -ak, -ątko.

Proszę wcześniej utworzone nazwy przekształcić, używając tych sufiksów:

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania