Bitwa pod Grunwaldem

Krzyżacy (patrz) bardzo sprawnie zorganizowali swoje państwo i mieli ogromne ambicje, by poszerzać granice swego panowania. W XIII wieku zdobywali kolejne tereny grami politycznymi i falsyfikowaniem dokumentów (np. na podstawie sfalsyfikowanego przywileju kruszwickiego uzyskali ziemię chełmińską). Sytuacja stawała się trudna w XIV wieku – między braćmi zakonnymi a Polską wystąpiły pierwsze konflikty zbrojne. Pomorze Gdańskie, po raz kolejny w historii Polski, stało się areną walk. Jedno z księstw Cesarstwa Rzymskiego, Brandenburgia, zajęło właśnie ten teren, a ówczesny władca Polski, Władysław Łokietek, był zbyt słaby, żeby odeprzeć atak. Poprosił więc o pomoc sąsiadów, Krzyżaków.

Krzyżacy odbili Pomorze Gdańskie, ale nie mieli zamiaru oddawać go Koronie. Łokietek podał Krzyżaków pod sąd papieski w Inowrocławiu. Wyrok nakazywał im oddanie terenów Polsce, ale Krzyżacy wyroku nie wykonali. W kolejnych latach zawiązali sojusz z królem Czech – Janem Luksemburskim. Zaatakowano Polskę z dwóch stron – od strony południa i północy. Na szczęście dla Polaków król Czech działał zbyt wolno. Krzyżacy musieli wycofać się z walki (po drodze spalili i zniszczyli niektóre grody, np. Konin). We wrześniu 1331 roku król Łokietek zaatakował tę część wojsk Zakonu, która jeszcze przebywała na terenach polskich. Bitwą pod Płowcami król osiągnął cel – Krzyżacy musieli uciekać. Kazimierz Wielki (syn Łokietka), zawarł w 1343 roku w Kaliszu z Krzyżakami pokój, który nazywano wtedy wieczystym. W wyniku rozejmu Polska odzyskała Kujawy, ale król Kazimierz musiał zrzec się prawa do Pomorza Gdańskiego – które faktycznie kontrolowali Krzyżacy.

Pokój z Krzyżakami nie trwał długo. Na czele Zakonu stanął Ulrich von Jungingen, który nie chciał więcej rozejmów z Polską. Polska, za sprawą małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą zacieśniła swoje relacje z Litwą, czego Krzyżacy się obawiali. Na początku XV wieku doszło do zaostrzenia konfliktu z Krzyżakami. Państwo Zakonne rozdzielało terytorium zwane Żmudzią, na którym w 1409 roku doszło do buntu. Polska i Litwa wspierały Żmudź, licząc, że bunt osłabi Krzyżaków. Krzyżacy z kolei mieli wsparcie króla Węgier i państw zachodniej Europy. Polski król zażądał oddania ziem, wypłaty odszkodowań oraz pozostawienia Żmudzi w spokoju. Zakon nie akceptował tych warunków. Wojska polskie, litewskie i krzyżackie spotkały się pod wsią Grunwald. Według różnych obliczeń wojsko Władysława Jagiełły liczyło od 29 do 35 tysięcy ludzi, w tym: jazda ciężka, lekka i piechota. Krzyżacy dysponowali 21 tysiącami rycerzy i pomocników.

15 lipca 1410 roku wojska krzyżackie i polsko-litewskie stanęły naprzeciwko siebie. Ulrich von Jungingen razem z wojskiem czekał w pełnym słońcu na polu bitewnym. Jagiełło liczył, że zakonnicy i ich rycerze ubrani w ciężką zbroję osłabną, czekając w upalny dzień na pustym polu. Zniecierpliwiony mistrz zakonu postanowił upokorzyć i w ten sposób sprowokować króla Jagiełłę. Wysłał dwóch posłańców z dwoma nagimi mieczami (czyli bez pochwy – osłony na miecz). Polski król zdecydował się zaatakować. Bitwa trwała do wieczora i przez większość czasu wygrywały ją wojska unii polsko-litewskiej. Kryzys nastąpił po kilku godzinach, kiedy rycerze krzyżaccy prawie zdobyli chorągiew Korony. Wtedy jednak wojska litewskie otoczyły Zakon. Pod koniec walki rycerze króla Jagiełły zdobyli obóz krzyżacki. W walce zginęli wszyscy najważniejsi i najwyżsi stopniem zakonnicy – tzw. starszyzna, w tym sam wielki mistrz zakonu, Ulrich von Jungingen. Zakon poniósł klęskę.

Polski król zachował się bardzo honorowo, ponieważ ciało zabitego wielkiego mistrza kazał odesłać do Malborka, by bracia zakonni mogli je pochować z szacunkiem. Jagiełło udowodnił Europie, że jest dobrym strategiem i królem, z którym trzeba się liczyć. Pozycja Korony wzrosła w oczach innych krajów, a Jagiellonowie stali się jedną
z najświetniejszych dynastii europejskich.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

GEOGRAFIA

W Malborku znajduje się zamek krzyżacki wybudowany w XIV wieku – główna siedziba Krzyżaków.

W Stębarku, w województwie warmińsko-mazurskim znajduje się Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Pole bitwy znajduje się pod wsią Grunwald w województwie warmińsko-mazurskim. Na polu znaleźć można liczne obiekty poświęcone pamięci bitwy, np. granitowy obelisk, maszty z polskimi i polsko-litewskimi flagami, ruiny kaplicy pobitewnej czy Kamień Jungingena.

ZABYTKI

W Krakowie na placu Jana Matejki znajduje się Pomnik Grunwaldzki, ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego. Pomnik został zburzony w 1939 roku przez Niemców, zrekonstruowany w 1979 r.

LITERATURA

Henryk Sienkiewicz, polski pisarz, laureat Nagrody Nobla, autor m.in. powieści historycznej Krzyżacy, która kończy się literackim opisem bitwy pod Grunwaldem.

WYDARZENIA

Co roku 15 lipca na polach grunwaldzkich odbywają się rekonstrukcje – inscenizacje bitwy pod Grunwaldem, organizowane przez bractwa rycerskie z całej Polski.

Teksty autentyczne

Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, XV wiek.

Przed królem stanęło dwu heroldów. Wyszli oni z wojska wrogów, niosąc w rękach dwa obnażone miecze, bez pochew. Ci, oddawszy jako tako honory królowi, przedstawiają treść swojego poselstwa. „Najjaśniejszy królu! Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu dwa miecze, byś się starł z nim i z jego wojskiem bez ociągania się i odważniej, niż się tym chwalisz, żebyś się dłużej nie chował w lasach i gajach, zwodząc go, i byś nie odsuwał walki na potem”. A król Władysław, wysłuchawszy pełnych pychy i zuchwalstwa słów posłów krzyżackich, przyjął miecze z ich rąk i bez gniewu i jakiejkolwiek niechęci, lecz zalany łzami odpowiada posłom bez namysłu, z dziwną tylko, jakby z nieba daną pokorą, cierpliwością i skromnością. „Chociaż nie potrzebuję mieczów mych wrogów, bo mam w swym wojsku wystarczającą ich liczbę, w imię Boga jednak dla uzyskania większej pomocy, opieki i obrony w mej słusznej sprawie, przyjmuję także dwa miecze przyniesione przez was, a przysłane przez wrogów pragnących krwi i zguby mojej oraz mego wojska”.

Historia w języku

Jednym z istotnych dla początkowej fazy rozwoju języka polskiego procesów był zanik i wokalizacja jerów. Jery były pozostałością z języka prasłowiańskiego – hipotetycznego wspólnego przodka języków słowiańskich. Nazywane były półsamogłoskami, gdyż były samogłoskami krótszymi od krótkich. W systemie samogłoskowym występowały jery przednie, czyli miękkie (bo miękczyły, czyli palatalizowały poprzednią spółgłoskę), oraz tylne, czyli twarde. Jery w każdym z języków słowiańskich rozwijały się inaczej, np. w języku rosyjskim zachowały się jako znaki: miękki i twardy (ь, ъ). W niektórych językach ich losy zależały od pozycji w wyrazie – do takich języków należy język polski. Jeśli jer znajdował się w sylabie poprzedzającej sylabę z innym jerem, zajmował pozycję mocną i w języku polskim wokalizował się w samogłoskę e, jery w pozycji słabej zanikały. Stąd w języku polskim oboczność (alternacja): e : Ø, zwana „e ruchomym”. Oznacza to, że temat fleksyjny lub temat słowotwórczy niektórych wyrazów w niektórych jego formach zawiera samogłoskę e, a w niektórych jej nie ma. Przykładami takich wyrazów mogą być:

bitwa – dopełniacz liczby mnogiej: bitew, przymiotnik: bitewny – Pod Grunwaldem panował zgiełk bitewny, a sama bitwa była jedną z najważniejszych bitew w historii Polski.

pochwa – dopełniacz liczby mnogiej: pochew – Krzyżacy wręczyli Władysławowi dwa nagie miecze, czyli miecze wyjęte z pochew, choć zazwyczaj przed walką rycerz trzymał miecz w pochwie.

Litwa – przymiotnik: litewski – Ścisłe relacje z Litwą zapoczątkowane małżeństwem Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą zostały przypieczętowane unią polsko-litewską.

Ciekawostki
z innych krajów

USA

W Nowym Jorku znajduje się pomnik Władysława Jagiełły z napisem „Król Jagiełło, Król Polski, Wielki Książę Litewski, założyciel wolnego związku ludów Europy środkowo-wschodniej, zwycięzca nad krzyżackimi najeźdźcami pod Grunwaldem, 15 lipca 1410”.

SZWECJA

Jeden z ważnych dokumentów z czasów grunwaldzkich został znaleziony na polach Grunwaldu przez szwedzkiego historyka Svena Ekdahla. Był to anonimowy list datowany między rokiem 1411 a 1413.

NIEMCY

W 1409 roku został otwarty Uniwersytet Lipski.

WĘGRY

Król Jan Luksemburski w sojuszu z Krzyżakami wypowiedział wojnę Polsce.

WŁOCHY

Na przełomie XIV i XV wieku trwał okres wielkiej schizmy, czyli politycznych walk o tron papieski, co między innymi doprowadziło do instytucji antypapieża.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Krzyżacy, reż. Aleksander Ford, 1960
  • Alternatywy 4, reż. Stanisław Bareja, 1983.

Literatura

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

  • Z ciupagą na Grunwald, autor: Historia bez cenzury, platforma: Youtube.
  • Wielkie Konflikty – odc.6 „Jagiełło vs. Krzyżacy”, autor: G.F. Darwin, platforma: Youtube.
  • Bitwa pod Grunwaldem, autor: Stanisław Wyspiański

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

  • Bitwa pod Grunwaldem, autor: Jan Matejko, 1872–1878
  • Władysław Jagiełło z Witoldem modlący się przed bitwą pod Grunwaldem, autor: Jan Matejko, 1855
  • Bitwa pod Grunwaldem, autor: Diebold Schilling, XV wiek
  • Przed bitwą pod Grunwaldem, Feliks Sypniewski, 1852

Inne

  • Grunwald, autor: Wojciech Kossak, 1931

Ćwiczenia

1. Przeczytaj fragment kroniki Jana Długosza i odpowiedz na pytania:

2. Korzystając z platformy YouTube, obejrzyj krótki film Z ciupagą na Grunwald i odpowiedz na pytania.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

O. Balzer, Królestwo Polskie 1295-1370, Kraków 2005.

 

M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.

 

Bitwy polskie. Leksykon, red. T. Gąsowski, J. Ronikier, P. Wróbel, Z. Zblewski, Kraków 1999.

 

R. Frost, Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej, Poznań 2018.

 

M. Kuczyński, Bitwa pod Grunwaldem, Katowice 1985.

 

P. Wróbel, Bitwa pod Płowcami, [dostęp online: https://twojahistoria.pl/encyklopedia/ leksykon-bitew/bitwa-pod-plowcami-27-wrzesnia-1331/, 26.02.2020].

 

I. Zakrzewski, Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. T. 2, Poznań 1892.