Małżeństwo – najlepszy sposób na zdobycie przyjaciół i sojuszników

Państwo Mieszka początkowo było jeszcze bardzo niestabilne. Zmartwieniami pierwszego polskiego władcy byli: Wieleci i silni sąsiedzi, Cesarstwo Rzymskie i Czesi, którzy mogli mu w przyszłości zagrażać. Mieszko rozumiał, że musi zyskać wsparcie któregoś z sąsiadów. Zarówno Czechy, jak i Cesarstwo były krajami chrześcijańskimi. Przyjęcie religii, którą wyznawały najsilniejsze państwa ówczesnej Europy, dawało Polsce same korzyści. Szczęśliwie złożyło się, że Bolesław I Srogi, książę Czech i sojusznik Mieszka, miał córkę, Dobrawę. Dobrawa, w chwili małżeństwa z Mieszkiem w 965 roku była kobietą „posuniętą w latach”, jak twierdzi Kosmas, czeski kronikarz. Według historyków… miała około 30 lat. Do dziś badacze spierają się nie tylko o wiek księżniczki, ale nawet o jej imię; drugą wersją imienia pierwszej żony Mieszka jest Dąbrówka. Spór ten jest wynikiem interpretacji najstarszego zapisu imienia księżniczki, który brzmiał „Dubrovka”1, a samo imię znaczy tyle co „dobra”. Mieszko był drugim mężem księżniczki.

Mieszko przywitał Dobrawę na granicy, a następnie oboje udali się na Ostrów Lednicki, który stał się prawdopodobnie miejscem chrztu Mieszka I (nie można jednak wykluczyć, że do chrztu doszło gdzie indziej, nawet poza granicami władztwa Mieszka). Z Dobrawą przybył też orszak dworski: duchowni, między nimi Jordan – pierwszy biskup Polski, i dwórki. To oni dali początek kulturze dworskiej w Polsce. Na dworze pojawiły się osoby wykształcone, umiejące czytać, zachowujące się według pewnych zasad, które znano już na Zachodzie. Małżeństwo Mieszka z Dobrawą wprowadziło Polskę do kręgu państw, z którymi trzeba było zacząć się liczyć w Europie.

Ślub Mieszka I i Dobrawy miał i inne bardzo ważne konsekwencje dla powstającego państwa polskiego. Dzięki wsparciu Czech, Mieszko I wygrał w końcu ze Związkiem Wieleckm. W wyniku gier politycznych władcy udało się podporządkować Małopolskę. Pierwsze roczniki odnotowały fakty dotyczące Polski: Dobrouka ad Mesconem venit2, czyli „Dąbrówka przybywa do Mieszka”. Najważniejszym efektem tego małżeństwa był oczywiście chrzest Mieszka, a co za tym idzie proces chrystianizacji Polski.

1. Zapis można znaleźć w najstarszym roczniku krakowskim.

2. Zdanie pochodzi z rocznika krakowskiego, tzw. dawnego, z roku 965.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

HISTORIA

Wieleci i Lucice to nazwy plemion tzw. Związku Wieleckiego: Chyżan, Czrezpienian, Dołężan i Redarów skupionych wokół świątyni w Radogoszczy. Pierwszy raz wspomniano o nich w II wieku n.e. Związek Wielecki osiągnął największą potęgę około 1056 r., pokonując potężną armię niemiecką w pobliżu Przecławia. Bitwa ta odmieniła układ sił w regionie – porównywana bywa często do bitwy pod Grunwaldem. Rok później wybuchła bratobójcza wojna domowa pomiędzy plemionami, w której wyniku rozpadł się Związek Wielecki.

GEOGRAFIA

Czechy (właściwie Republika Czeska lub Czechia) – państwo leżące w Europie Środkowej bez dostępu do morza. Powstało mniej więcej w tym samym czasie co Polska pod władzą rodu Przemyślidów. Obecnie graniczy z Niemcami, Polską, Austrią i Słowacją, należy do Unii Europejskiej (od 2004 r.) i do NATO (od 1997 r.).

Ostrów Lednicki to największa z pięciu wysp na jeziorze Lednica. W okresie panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była jednym z głównych ośrodków administracyjnych i obronnych kraju. Dziś znajduje się tam Muzeum Pierwszych Piastów.

Księstwo Wiślan. Wiślanie to plemię zachodniosłowiańskie zamieszkujące tereny dorzecza górnej Wisły – dzisiaj Małopolska. W historiografii polskiej utarło się przekonanie, że Wiślanie byli jednym z dwóch silnych plemion polskich, zdolnych dokonać zjednoczenia polskich ziem, ale splot okoliczności spowodował, że osiągnięcie to stało się udziałem Polan.

ZNANI

Kosmas z Pragi to kanonik, uważany jednocześnie za pierwszego czeskiego kronikarza, autor spisanej po łacinie kroniki przedstawiającej dzieje kraju aż do roku 1125. Dzieło w literaturze polskiej występuje pod nazwą Kronika Czechów.

Wacław I Święty ur. ok. 907 r n.e. czeski książę i męczennik Kościoła katolickiego uważany za patrona Czech i Pragi. Rozpoczął chrystianizację Czech, zginął w wyniku kłótni z własnym bratem (ojcem Dobrawy). Jeden z patronów Czech.

Dobrawa Przemyślidka. Księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I – ich synem był Bolesław Chrobry pierwszy król Polski. Uważa się, że odegrała ważną rolę w przyjęciu przez Polskę chrztu, dlatego bywa nazywana Matką Chrzestną Polaków.

POLITYKA

Praga to stolica Czech położona nad rzeką Wełtawą. Miasto powstało z połączenia pięciu jednostek miejskich: Starego Miasta, Nowego Miasta, Josefova, Małej Strany, Hradczan (siedziby władców czeskich). Nazwa Praga pochodzi od słowa; práh – próg, zbudowana nad progiem rzecznym (obecnie znajduje się on w okolicy Mostu Karola).

KULTURA

Kultura dworska w średniowieczu opierała się na systemie, w którym władca świecki otaczał się najbliższymi sprzymierzeńcami, doradcami, osobami wykształconymi. Wielkość i przepych dworu były odpowiednikiem bogactwa i wielkości państwa. Za wzór nowoczesnego władcy w średniowieczu uważany był Karol Wielki, król Franków. Na dworze mogli przebywać najbliżsi – krewni lenników, sprzymierzeńców, a nawet podbitych władców państwa jako goście, a w rzeczywistości zakładnicy. Młody Bolesław Chrobry przebywał na dworze Ottona I jako gwarant pokoju pomiędzy Mieszkiem I a Ottonem I.

Teksty autentyczne

Historia w języku

Język polski należy do rodziny języków słowiańskich, do grupy zachodniosłowiańskiej. Do tej grupy należy też język czeski, chociaż wiele w nim cech fonetycznych i gramatycznych, które zbliżają go do grupy południowosłowiańskiej. Tymi faktami można chyba motywować kłopoty z imieniem czeskiej księżniczki, która wyszła za mąż za Mieszka I. Naukowcy spierają się, które imię jest bardziej właściwe Dobrawa (Dobrava, Doubrava) czy też Dąbrówka. Jedni widzą źródło imienia w słowie dobry, od którego pochodzą też inne imiona np. Dobromiła, Dobrosława. Ale widać też w imieniu podobieństwo, tożsamość brzmienia z dąbrową, czyli ‘gajem dębowym’. Na pewno Dobrawa realizuje wersję czeską, a Dąbrówka wersję polską imienia. W imieniu Dąbrówka widać zarówno nosówkę „ą” charakterystyczną dla języka polskiego oraz grupę głosek „ro/ró” właściwą dla języka polskiego jako wynik prasłowiańskiej metatezy. Język czeski ma południowosłowiański rezultat metatezy w postaci grupy „ra” (np. pol. droga to czeska draha). Dlatego zapewne Polakom bardziej odpowiada imię Dąbrówka, które czyni księżniczkę, pierwszą władczynię Polski u boku męża Mieszka I bardziej swojską, rodzimą, naszą.

Reguły stosowania, odmiany i tworzenia nazwisk w języku polskim

1. UWAGA! W języku polskim zawsze odmieniamy nazwiska, jeśli tylko są odmienne!
Pragnę nadmienić, że powiadomiłem również o sprawie pana Jerzy Nowak.
Pragnę nadmienić, że powiadomiłem również o sprawie pana Jerzego Nowaka.

2. Zawsze stosujemy szyk: imię, nazwisko (wyjątki: spisy, wykazy, indeksy).
Pragnę nadmienić, że powiadomiłem o sprawie pana Nowaka Jerzego.
Pragnę nadmienić, że powiadomiłem o sprawie pana Jerzego Nowaka.

3. W tekście lepiej używać imienia i nazwiska, a nie samego nazwiska.

4. W zwrotach nagłówkowych stosuje się formułę: Szanowny Panie + np. tytuł, stanowisko (np. Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dyrektorze). Niedopuszczalne jest połączenie: Szanowny Panie + (imię) nazwisko, np.: Szanowny Panie Nowak.

5. Nazwiska męskie odmieniamy wg analogicznego wzoru imion lub rzeczowników pospolitych: Kula – Kuli, Madeja – Madei (jak: knieja – kniei), Marczak – Marczaka.
Kłopotliwe są nazwiska zakończone na -o typu: Bugno, Kraśko. Polskie odmieniają się: Bugno – Bugny, Kraśko – Kraśki, Kościuszko – Kościuszki, Jagiełło – Jagiełły. Obce nie odmienają się: Hugo (szczególnie jeśli akcent pada na ostatnią sylabę; wyjątki: Russo – Russa).
Nazwiska typu: Gołąb, Kozioł, Kisiel mogą się odmieniać: Gołąba/Gołębia, Kozioła/Kozła, Kisiela/Kiśla decyduje właściciel nazwiska.

6. Nazwiska żeńskie z zakończeniem spółgłoskowym nie odmieniają się: Abakanowicz, Holland, Braunek.

7. Tworzenie nazwisk żeńskich. Oficjalna forma to forma męska. Żona pana Wolnego to pani Wolny, a nie Wolna (chyba że tę formę wskazała w Urzędzie Stanu Cywilnego), a pana Kowala to Kowal, a nie Kowalowa. Formy żeńskie nazwisk niektóre słowniki uznają już jako formy przestarzałe. Przymiotnikowe nazwiska żeńskie na -ska, -cka, dzka odmieniają się: z panią Słowacką, inne nie: z panią Wolny. Za granicą Polki z nazwiskami na -ski, -cki, -dzki przyjmują zazwyczaj tę męską formę: Jolanta Stanowski.
Warto jednak poznać reguły:
a. nazwiska mężatek
– nazwiska zakończone na spółgłoskę i -e oraz na -ja przybierają zakończenie -owa: Kowalik – Kowalikowa, Linde – Lindowa,
– nazwiska zakończone na -a (z wyjątkiem -ja) i -g, -ga przybierają zakończenie -ina/-yna: Piętka – Piętczyna,
Wróg – Wróżyna, Skarga – Skarżyna,
b. nazwiska panien
– nazwiska zakończone na spółgłoskę i -e oraz -ja przybierają zakończenie -ówna: Kowalik – Kowalikówna, Linde – Lindówna,
– nazwiska zakończone na -a (z wyjątkiem -ja) i -g, -ga pzybierają zakończenie -anka: Piętka – Piętczanka, Wróg – Wróżanka, Skarga – Skarżanka, Pszczółka – Pszczółczanka.

8. Nazwiska małżeństw
Tworzymy przez dodanie sufiksu -owie: państwo Maria i Jan Horoszowie, Elżbieta i Krystian Lindowie.

Ciekawostki
z innych krajów

Małżeństwo Mieszka i Dobrawy nie było jedynym sojuszniczym związkiem w historii Polski.

WŁOCHY

Żoną polskiego króla Zygmunta Starego była Włoszka Bona Sforza d`Aragona. Bona Sforza była matką króla Polski Zygmunta II Augusta. Najbardziej znana jest z tego, że to właśnie dzięki niej do polskich kuchni trafiła włoszczyzna. Uwaga! Bona nie była szczególnie lubianą królową – uważana była za intrygantkę. Jej grób znajduje się w Bazylice św. Mikołaja w Bari.

FRANCJA

Żoną polskiego króla Jana III Sobieskiego została w 1665 roku Francuzka Maria Kazimiera d’Arquien, znana w Polsce jako królowa Marysieńka. Do Polski przybyła, mając 4 lata. Na królową Polski koronowano ją 2 lutego 1676 roku.

WĘGRY/LITWA

Żoną Władysława Jagiełły była Jadwiga (po węgiersku: Hedvig) Andegaweńska, córka króla Węgier i Polski, Ludwika Węgierskiego (po węgiersku: Nagy Lajos) oraz córki bana Bośni. Splot wydarzeń spowodował, że w 1384 roku została koronowana na króla (sic!) Polski. Dwa lata później Jadwiga poślubiła Władysława Jagiełłę (który został wybrany na króla Polski w 1386 roku). Małżonkowie sprawowali współrządy. Jadwiga odegrała niebagatelną rolę także w historii Litwy, doprowadzając poniekąd do pojednania swojego męża z księciem litewskim – Witoldem.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

  • Gniazdo, reż. Jan Rybkowski, 1974;
  • Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem, reż. Jerzy Hoffman, 2003.

Literatura

  • Stara baśń, autor: Józef Ignacy Kraszewski (akcja powieści rozgrywa się na Ostrowie Lednickim).

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

  • T-raperzy znad Wisły – Mieszko,
  • Kabaret Neo-Nówka – Dobrawa (16+).

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Inne

  • Jakim władcą był Mieszko? O początkach państwa polskiego audycja radiowa w serii Polscy władcy i królowie, prowadzi Kamil Janicki, Polskie Radio (www.polskieradio.pl)
  • Dobrawa według Jana Matejki.

Ćwiczenia

1. W języku polskim nazwiska żon tworzy się za pomocą dodania sufiksu -owa, -ina do nazwiska męża, zaś córek, dodając sufiksy -ówna, -anka do nazwiska ojca. Dziś rzadko już są one używane – zdarza się to np. w środowiskach artystycznych czy akademickich. Utwórz poprawne nazwiska żon i córek.

Robert Mateja

Bogdan Jaskóła

Szymon Madula

Krzysztof Pszczółka

Henryk Siłacz

Alfred Cichy

Piotr Anielski

Utwórz poprawne nazwiska męża.

2. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami nazwisk (Zygmunt Buń, Zenon Bunia, Zygfryd Buńko):

3. Utwórz zgodnie z wzorem nazwy mieszkańców poszczególnych krajów, krain, grodów i księstw historycznych i współczesnych.

Podpowiedź: Polska>Polak>Polka>Polacy

mieszkaniec mieszkanka liczba mnoga
Czechy
Księstwo Wiślan
Ukraina
Rosja
Białoruś
Słowacja
Księstwo Samona
Bułgaria
Chorwacja
Europa
Słowenia
Serbia
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania