Pierwsza Biblia po polsku

W dzisiejszych czasach najróżniejsze wydania Biblii dostępne są na wyciągnięcie ręki. Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze na przełomie XV i XVI wieku ludzie nie znali treści Pisma Świętego. Duchowni czytali je po łacinie, a w wyjątkowych sytuacjach i tylko dla osób uprzywilejowanych (zwykle dla członków rodziny królewskiej) tłumaczono je na język polski. Przekład Pisma Świętego, a także ręczne przepisywanie księgi kosztowały tak dużo, że tylko najbogatsi obywatele mogli sobie na to pozwolić. Należy też pamiętać o tym, że część społeczeństwa nie umiała czytać, dlatego masowe tłumaczenie na język polski nie było konieczne. Najstarszym polskim przekładem Starego Testamentu jest wykonana na zamówienie żony Władysława Jagiełły, królowej Zofii Holszańskiej, Biblia królowej Zofii z 1455 roku.

Brak inicjatywy w sprawie przekładów Biblii przejawiał głównie Kościół. Biskupom nie podobał się pomysł stworzenia Pisma Świętego zrozumiałego dla wszystkich i ogólnodostępnego. Jak wiadomo, jego treść pełna jest zjawisk niemożliwych do udowodnienia przez naukę. Księża obawiali się, że prosty lud nie zrozumie przekazu, a co najgorsze – zacznie odwracać się od chrześcijaństwa. U zachodnich sąsiadów Polski karą za posiadanie choćby krótkiego fragmentu Pisma Świętego była okrutna śmierć.

Ta wersja Biblii uważana jest przez naukowców za niezbyt udaną ze względu na język, który już w tamtych czasach był przestarzały. Wśród pierwszych drukowanych Pism Świętych należy wyróżnić też Biblię brzeską z 1563 roku. Nad tłumaczeniem przez sześć lat pracowało wielu tłumaczy, na przykład Grzegorz Orszak czy Pierre Statorius, a zakończone dzieło zadedykowano królowi Zygmuntowi II Augustowi.

W późniejszych latach ukazywały się kolejne wydania Pisma Świętego, takie jak: Biblia Wujka, Biblia Budnego czy Biblia gdańska. Dzięki ciężkiej pracy tłumaczy zwykli ludzie mogli poznać istotę swojej wiary. Można powiedzieć, że dopiero wtedy tak naprawdę wiedzieli, w co wierzą.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

KULTURA

Biblia Gutenberga to jedna z najstarszych drukowanych ksiąg świata, wydawana w latach 1452-55, jeden z jej egzemplarzy (w sumie na świecie jest ich zachowanych 48) znajduje się obecnie w Polsce w Pelplinie.

W 2008 roku zakończono konserwację znajdującego się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego egzemplarza Biblii Leopolity wydanego w 1577 roku. Renowację przeprowadzili Leonard Ogierman i Agnieszka Biały z Pracowni Konserwacji Książek przy Instytucie Bibliotekoznawstwa.

W Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie znajdują się trzy drukowane wydania Biblii po polsku: Biblia Leopolity z 1561 r. oraz dwa egzemplarze Biblii Brzeskiej z 1563 r.

Teksty autentyczne

Księga Koheleta, przekład: Anna Kamieńska (fragment), Warszawa 2019, s. 52]

(1) Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jerozolimie. (2) Marność nad marnościami – powiedział Kohelet, marność nad marnościami i wszystko marność. (3) Jaką korzyść ma człowiek z całego trudu, jakim trudzi się pod słońcem? (4) Pokolenie przemija, pokolenie przychodzi, a ziemia trwa nieporuszona. (5) I wschodzi słońce, i zachodzi słońce, i dąży do miejsca swego, aby tam świecić. (6) Odchodzi na południe i obraca się na zachód, obraca się, obraca się, odchodzi wiatr i wraca wiatr do swych okolic. (7) Wszystkie strumienie idą do morza, a morze się nie przepełnia; do miejsca, skąd idą strumienie, zawracają, aby płynąć znowu. (8) Wszystkie rzeczy są uciążliwe, nie potrafi wyrazić człowiek, nie nasyci się oko patrzeniem, a ucho nie napełni się słyszeniem. (9) To, co było, będzie, a to, co się działo, będzie się działo i nie ma nic nowego pod słońcem. (10) Dzieje się coś, o czym mówią: patrz, to się dzieje, lecz to już się zdarzyło w czasach, które były przed nami. (11) Przeminęła pamięć pierwszych, a także pamięć ostatnich, którzy przyjdą, się nie ostanie, jak i tych, którzy będą na samym końcu. (12) Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jerozolimie. (13) I włożyłem całe swoje serce w badanie i dociekanie wszystkiego, co stworzone pod niebem; tę rzecz złą dał Pan ludziom na udrękę. (14) Widziałem wszystko, co się działo pod słońcem, a oto wszystko marność i nicość. (15) To co spaczone, nie da się naprawić, a to, czego nie ma, nie da się zliczyć. (16) Mówiłem sobie w głębi serca: oto ja powiększyłem i pomnożyłem mądrość nad wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolimie i serce moje poznało wiele umiejętności i wiedzy. (17) I poświęciłem serce poznaniu mądrości i poznaniu rozpusty i głupoty i stwierdziłem, że także to jest nicość. (18) Bo im więcej mądrości, tym więcej udręki, a kto pomnaża wiedzę, pomnaża cierpienie.

Apokalipsa, przełożył z greckiego Czesław Miłosz, (fragment), Kraków 1998, s. 23-24

Po tych rzeczach widziałem i oto drzwi otworzone w niebie, i ten pierwszy głos, którym był słyszał jak głos trąby gadającej ze mną, mówił: Podejdź tutaj, a pokażę ci rzeczy, które stać się muszą.Potem natychmiast duch mnie ogarnął. I oto tron stał w niebie i na tronie ktoś siedzący.A siedzący podobny z wyglądu kamieniom jaspisowi i sardoniksowi, a tęcza naokoło tronu podobna z wyglądu do szmaragdu.A naokoło tronu dwadzieścia cztery trony i na tronach dwudziestu czterech starców siedzących, obleczonych w szaty białe, a na ich głowach korony złote.I z tronu rozchodzą się błyskawice i głosy, i gromy. I siedem lamp ognistych pali się przed tronem, a są siedmioma duchami Boga.A przed tronem jakby morze szklane podobne kryształowi. A w obliczu tronu i naokoło tronu czworo zwierząt pełnych oczu z przodu i z tyłu.Zwierzę podobne do lwa, a drugie zwierzę podobne do cielca, a trzecie zwierzę mające twarz jak u człowieka, a czwarte zwierzę podobne do orła w locie.I każde z czworga zwierząt, mających po sześć skrzydeł, dokoła i wewnątrz jest pełne oczu. I bez przerwy dniem i nocą wołają: Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Wszystkowładny, Ten który był i który jest, i który nadchodzi.A za każdym razem, kiedy zwierzęta oddają chwałę i cześć, i dziękczynienie siedzącemu na tronie, który żyje na wieki wieków,Dwudziestu czterech starców na twarz pada przed siedzącym na tronie i wielbi Tego, który żyje na wieki wieków. I rzucają swoje korony przed Jego ton, mówiąc:Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, otrzymać chwałę i cześć, i moc, bo TY stworzyłeś wszystkie rzeczy, bo z Twojej to woli zaczęły istnieć i stworzone były.

Historia w języku

Najstarszym tekstem języka polskiego jest Bogurodzica. Trudno rozstrzygnąć, kiedy powstał. Była to pieśń religijna, która w późniejszym czasie pełniła też funkcję hymnu narodowego – np. w takiej funkcji można o niej mówić w czasie bitwy pod Grunwaldem. Piękne wykonanie pieśni da się usłyszeć w filmie Krzyżacy (na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza) w reżserii Aleksandra Forda. Na podstawie cech językowych utwór datuje się między X a XIV wiekiem.

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam.

Kiryjelejzon.

 

Twego dziela krzciciela, Bożyce,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy,

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kiryjelejzon.

 

Do starych form w pieśni, które służyły i służą badaczom rekonstruowaniu jej wieku należą np.:

Bogurodzica – dziś Bogarodzica, dawniej rodzica > komu, czemu; dziś: czyja, czyli kogo, czego;

sławiena – forma przed przegłosem polskim (zmiana e na o po spółgłosce miękkiej, a przed zębową twardą, tu: n); dziś: sławiona;

Bożyc – syn Boga; dawniej sufiks –ic/-yc służył tworzeniu nazwisk synów (podobnie jak –ówna, –anka tworzyłyły nazwiska córek); zatem starościc to syn starosty, wojewodzic – syn wojewody. Dziś sufiks ów pozostał w zleksykalizowanych (o zatartej budowie) niektórych wyrazach, takich jak księżyc – dawniej: syn księcia i w nazwiskach: Staszic (wybitny działacz epoki oświecenia) – syn Stacha czy Kmicic (bohater Potopu Henryka Sienkiewicza) – syn Kmity;

spuści, napełń – dawne formy trybu rozkazującego; dziś w 2. osobie liczby pojedynczej występuje końcówka zerowa (Ø), zatem spuść, z kolei wiele rozkaźników o trudnej do wymówienia grupie spółgłoskowej przyjmuje przyjmuje rozszerzenie o grupę głosek –ij-, czyli napełnij.

Ciekawostki
z innych krajów

NIEMCY

Martin Luter przełożył na język niemiecki Nowy Testament w 1522 roku, a Stary Testament w 1534 roku.

 

FRANCJA

Pierwsza Biblia przetłumaczona na język francuski została wydana drukiem w Lyonie w 1477 roku.

HOLANDIA

Pierwsza drukowana Biblia po holendersku została wydana w Delft w 1477 roku. W Amsterdamie znajduje się pierwsze na świecie Muzeum Biblii, otwarte w 1975 roku, w jego zbiorach są zabytkowe wydania Biblii, z których najstarsze pochodzą z XV wieku.

CZECHY

W Jablunkovie znajduje się Światowe Muzeum i Biblioteka Biblii, które ma w swoich zbiorach między innymi księgę przechowywaną w akwarium.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. Marek Koterski, 2006.

Literatura

 • Bogurodzica, Jan Kochanowski
 • Psałterz Dawidów 1579
 • tłumaczenia ksiąg biblijnych autorstwa Czesława Miłosza: Księga Koheleta (1977), Księga Psalmów (1979), Księga Hioba (1980), Księga pięciu megilot: Pieśń nad pieśniami, Księga Ruth, Treny, Eklezjasta, Księga Estery (1982), Ewangelia wg św. Marka i Apokalipsa św. Jana (1984), Księga Mądrości (1989); zbiór wszystkich wydań w Polsce: 2003
 • Księga Koheleta przekład: Anna Kamieńska, Warszawa 2019
 • Psalmy (2014-2017), Julia Fiedorczuk, ( tomik poezji), Wrocław 2017
 • Modlitwa polska, Stanisław Baliński, (wiersz);
 • Modlitwa, Stanisław Grochowiak, (wiersz), 1956
 • Drewno, Tadeusz Różewicz, (wiersz), 1956

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

 • Bóg Ojciec – Stań się, Stanisław Wyspiański;
 • witraż w kościele św. Franciszka z Asyżu w Krakowie 1904;
 • Chrzest Chrystusa, Henryk Siemiradzki fresk w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, 1876;
 • Chrystus i Samarytanka, Henryk Siemiradzki, obraz olejny, 1890;
 • Chrystus przed Piłatem, Jacek Malczewski, olej na tekturze, 1910.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Przypisz związki frazeologiczne wywodzące się z Biblii do ich wyjaśnień.

Podpowiedź: zakazany owoc - coś niedozwolonego, a tym samym bardzo pociągającego i kuszącego. Wyrażenia do przypisania: 2. Sodoma i Gomora 3. Wieża Babel 4. manna z nieba 5. salomonowy wyrok 6. Arka Noego 7. egipskie ciemności 8. dom zbudowany na piasku 9. droga krzyżowa 10. głos wołającego na puszczy 11. hiobowe wieści 12. judaszowe srebrniki 13. kamień węgielny 14. kozioł ofiarny 15. kraina mlekiem i miodem płynąca 16. rzeź niewiniątek 17. sądny dzień 18. sól ziemi 19. syn marnotrawny 20. wdowi grosz

2. Uzupełnij zdania wyrażeniami z ćwiczenia nr 1.

Podpowiedź: Dzieci są solą ziemi: to one uczą się, aby potem pracować nad rozwojem państwa. Egzamin z historii prawa na pierwszym roku to zwykle (a), mało kto dostaje pozytywną ocenę w pierwszym terminie. Pokoje w akademiku to zwykle (b): studenci rzadko sprzątają, dużo imprezują i nie przywiązują wagi do urządzenia wnętrza. Jeśli w państwie następuje kryzys, opinia publiczna zawsze znajduje (c), najczęściej osoby należące do mniejszości etnicznych lub religijnych. Apele naukowców o przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej są jak (d): politycy rzadko się nimi przejmują. Niestety, to był tydzień (e): dwa dni temu zmarł mój wujek, a dziś dowiedziałam się o ciężkiej chorobie przyjaciółki. Studia na wymianie zagranicznej przypominają (f): spotyka się ludzi pochodzących z różnych kultur i mówiących różnymi językami. Dziś w naszej firmie (g), musimy uporządkować wszystkie dokumenty finansowe, ponieważ urząd skarbowy przychodzi na kontrolę. Mój brat wiele lat nie przykładał się do nauki, bawił się i wydawał pieniądze rodziców, ale niedawno niczym (h) wrócił na studia i szuka pracy. Nagroda za najlepszą pracę magisterką była dla mnie jak (i), ponieważ potrzebowałem środków na spłatę kredytu studenckiego. Nigdy nie chodzę sama do piwnicy, ponieważ nie działa światło i panują tam (j) Altruiści przeznaczą nawet (k) na cele charytatywne. Wczoraj na terenie budowy nowego muzeum odbyła się uroczystość wmurowania (l) Z perspektywy Polski wydaje nam się, że Skandynawia to (m). Dostałem dobrą ocenę za pracę zaliczeniową, ale mam świadomość, że były to (n), bo esej napisała dla mnie koleżanka. Życie rodziców osób niepełnosprawnych często przypomina (o), muszą cały swój czas i finanse poświęcić opiece nad dzieckiem. Firma, którą zakładasz, nie mając żadnej wiedzy o ekonomii, będzie niestety (p). Mój dom rodzinny jest dla mnie jak (r), zawsze przyjeżdżam tu, kiedy mam jakieś problemy. Odkąd przeszedłem terapię uzależnienia, alkohol to dla mnie (s). Decyzja zarządcy, aby to mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu niezagospodarowanego trawnika, okazała się być (t).

3. Przypisz nazwy gatunków literackich wywodzących się z Biblii do ich definicji.

Wyrażenia do przypisania: 1. psalm 2. hymn 3. pieśń 4. list 5. przypowieść 6. modlitwa 7. apokalipsa

4. Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej i odpowiedz na pytania pod tekstem.

5. Napisz przypowieść na aktualny dla współczesnego świata temat – np. dotyczącą kryzysu klimatycznego lub migracyjnego (200 słów).

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania