Polacy na ustach całej Europy: powstanie styczniowe

Upadek powstania listopadowego był dla Polaków bardzo bolesny, ale nie zniechęcił ich do dalszej walki o wolność. Klęska Rosji w wojnie krymskiej (1853-1856) pokazała, że Imperium Rosyjskie ma słabe strony, które można wykorzystać. Rosjanie spodziewali się, że Polacy przygotują następne powstanie i robili wszystko, żeby do niego nie dopuścić. 8 października 1862 roku ogłoszono masowy pobór polskiej młodzieży do rosyjskiego wojska. Zaborcy wiedzieli, że to właśnie młodzi Polacy stanowili dla nich największe zagrożenie. Organizatorzy musieli więc przyśpieszyć wybuch powstania i nie zdążyli odpowiednio się do niego przygotować. Pobór rozpoczął się w Warszawie w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku, ale młodzi Polacy zdążyli wcześniej uciec z miasta do lasów, gdzie przygotowywali się do walki.

Powstanie rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i miało zupełnie inny charakter niż powstanie listopadowe. Walczący byli bardzo źle przygotowani, brakowało planu, przywódców oraz broni potrzebnej do skutecznej walki z rosyjskim wojskiem. Polacy nie mogli więc tym razem pozwolić sobie na otwartą wojnę, pozostały im jedynie walki partyzanckie. Nie udał się plan zakupu broni w Belgii i przetransportowania jej na tereny zaboru rosyjskiego. Powstańcy mieli tylko broń myśliwską i broń białą. Podobnie jak podczas powstania listopadowego sytuację utrudniały konflikty i kłótnie pomiędzy dowódcami o różnych poglądach politycznych. 10 maja utworzono Rząd Narodowy. Działał on w ukryciu, ale realizował wszystkie zadania rządu. Do powstania chcieli dołączyć również mieszkańcy ziem będących pod zaborem pruskim. Przeszkodził w tym jednak kanclerz Prus Otto von Bismarck, który zamknął granice. Powstańcy mogli jednak liczyć na pomoc rodaków z zaboru austriackiego. Wiadomość o wybuchu powstania dotarła do innych krajów europejskich, gdzie podziwiano odwagę oraz patriotyzm Polaków i wspierano ich działania. Walczących o wolność poparł papież Pius IX, a wielu mieszkańców europejskich państw dołączało do powstania po stronie polskiej. W powstaniu styczniowym o wolność Polski walczyli między innymi Węgrzy, Francuzi, Włosi, a nawet Rosjanie przeciwni władzy cara. Brały w nim również udział kobiety oraz księża, którzy pomagali powstańcom. W niektórych regionach do walki dołączali chłopi. W otwartych bitwach, który stoczono ponad 1200, Polacy przeważnie przegrywali z liczniejszym i silniejszym wojskiem rosyjskim. Przywódcy powstania mieli jednak nadzieję, że otrzymają pomoc od Austrii, która miała bardzo złe relacje z Rosją. Ostatecznie jednak zostali sami. 17 października dyktatorem upadającego powstania został Romuald Traugutt, który pomimo dobrych pomysłów taktycznych i organizacyjnych nie mógł już uratować sytuacji. Powstańcy prowadzili jeszcze walki do wiosny 1864 roku. Ostatecznie powstanie styczniowe zakończyło się klęską w październiku 1864 roku, a większość jego uczestników ukarano śmiercią bądź zesłano w głąb Imperium Rosyjskiego.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

WOJSKOWOŚĆ

Partyzantka – walka z wrogiem prowadzona w sposób nieregularny, dywersyjny.

Broń biała – rodzaj broni używanej do walki na krótkim dystansie, np. noże, miecze, bagnety.

ZNANI POLACY

Romuald Traugutt – generał i głównodowodzący powstaniem styczniowym.

GEOGRAFIA

Zbiorowe mogiły walczących w powstaniu styczniowym znajdują się w Batorzu, Łomży, Opatowie, Banachach, Myszkowie, Prymusowej Woli.

We Włocławku znajduje się pomnik Stanisława Bechiego, włoskiego oficera uczestniczącego w powstaniu styczniowym.

W Kole (woj. wielkopolskie) znajduje się pomnik Bojownikom o Wolność i Niepodległość, który upamiętnia czyny powstańców.

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku znajduje się Współczesny męczennik – odlew rzeźby Frédérica Auguste’a Bartholdiego.

Teksty autentyczne

Warszawa, dnia 22 stycznia 1863 r.

Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios stanowczy – porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę i zatracenie. Polska nie chce, nie może poddać się bezopornie temu sromotnemu gwałtowi pod karą hańby przed potomnością powinna stawić energiczny opór. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywione gorącą miłością Ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Z nią więc Narodzie Polski, za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po niepojętych męczarniach ucisku, Centralny Narodowy Komitet obecnie jedyny, legalny Rząd Twój Narodowy, wzywa Cię na pole walki już ostatniej, na pole chwały i zwycięstwa, które Ci da i przez imię Boga na Niebie dać przysięga, bo wie, że Ty, który wczoraj byłeś pokutnikiem i mścicielem, jutro musisz być i będziesz bohaterem i olbrzymem. Tak, Ty wolność Twoją, niepodległość Twoją zdobędziesz wielkością takiego męstwa, świętością takich ofiar, jakich Lud żaden nie zapisał jeszcze na dziejowych kartach swoich. Powstającej Ojczyźnie Twojej dasz bez żalu, słabości, wahania wszystką krew, życie i mienie, jakich od Ciebie zapotrzebuje. W zamian K. C. N. przyrzeka Ci, że siły dzielności Twej nie zmarnieją, poświęcenia nie będą stracone, bo ster, który ujmuje, silną będzie dzierżyć ręką. Złamie wszystkie przeszkody, roztrąci wszelkie zapory, a każdą nieprzychylność dla świętej sprawy, nawet brak gorliwości, ścigać i karać będzie przed surowym, choć sprawiedliwym trybunałem obrażonej Ojczyzny. W pierwszym zaraz dniu jawnego wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, K. C. N. ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnemi i równemi Obywatelami kraju. Ziemia, którą Lud rolniczy posiadał dotąd na prawach czynszu lub pańszczyzny, staje się od tej chwili bezwarunkową jego własnością, dziedzictwem wieczystem. Właściciele poszkodowani, wynagrodzeni będą z ogólnych funduszów Państwa. Wszyscy zaś komornicy i wyrobnicy, wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały, rodziny ich otrzymają z dóbr Narodowych dział obronionej od wrogów ziemi. Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty. A teraz odzywamy się do Ciebie Narodzie Moskiewski: tradycyjnem hasłem naszem jest wolność i braterstwo Ludów, dla tego też przebaczamy Ci, nawet mord naszej Ojczyzny, nawet krew Pragi i Oszmiany, gwałty ulic Warszawy i tortury lochów Cytadelli. Przebaczamy Ci, bo i Ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony, trupy dzieci Twoich kołyszą się na szubienicach carskich, prorocy Twoi marzną na śniegach Sybiru. Ale jeżeli w tej stanowczej godzinie nie uczujesz w sobie zgryzoty za przeszłość, świętszych pragnień dla przyszłości, jeżeli w zapasach z nami dasz popracie tyranowi, który zabija nas, a depcze po Tobie – biada Ci! Bo w obliczu Boga i świata całego, przeklniemy cię na hańbę wiecznego poddaństwa i mękę wiecznej niewoli, i wyzwiemy na straszny bój zagłady, bój ostatni Europoejskiej Cywilizacyi z dzikiem barbarzyństwem Azyi.

Historia w języku

W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku w nocy miała miejsce w Warszawie branka, która przyspieszyła wybuch powstania styczniowego. Słowo branka jest rzeczownikiem odczasownikowym, to nazwa czynności, pochodząca od czasownika brać w znaczeniu ‘przy użyciu siły, przemocy, przymusu prawnego zmuszać kogoś do udania się dokądś, do włączenia do jakiejś grupy lub organizacji’ (Wielki słownik języka polskiego, wsjp.pl).

W języku polskim nazwy czynności są tworzone najczęściej sufiksami: -anie – czytanie, -enie – robienie, -cie – picie. Jednak są też wykorzystywane inne, mniej regularne, takie jak np. właśnie -ka: branka, wywózka (< wywozić), zbiórka (< zbierać), przeprowadzka (< przeprowadzać się), gadka (< gadać) itp.

Ciekawostki
z innych krajów

FRANCJA

W Colmarze znajduje się oryginał rzeźby Współczesny męczennik Frédérica Auguste’a Bartholdiego (twórcy nowojorskiej Statuy Wolności).

WŁOCHY

Garibaldczycy – oddział włoskich ochotników powstańczych.

Miasto Bergamo ufundowało pomnik Francesca Nulla (dowódcy włoskich ochotników powstańczych). Monument znajduje się w Warszawie.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

 • vRok 1863*, reż. Stanisław Bednarczyk, 2012;
 • Wierna rzeka, reż. Tadeusz Chmielewski, 1983;
 • Desperacja, reż. Zbigniew Kuźmiński, 1989;
 • Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński, 1986;
 • Huragan, reż. Józef Lejtes, 1928;
 • Szwadron, reż. Juliusz Machulski, 1992.
 • Straszny dwór, Stanisław Moniuszko, 1861-1864.

Literatura

 • Noce i dnie, Maria Dąbrowska, 1931-1934;
 • Fortepian Chopina, Cyprian Kamil Norwid, 1865 (poemat);
 • Gloria Victis, Eliza Orzeszkowa, 1910;
 • Nad Niemnem, Eliza Orzeszkowa, 1888;
 • Lalka, Bolesław Prus, 1890;
 • Wierna rzeka, Stefan Żeromski, 1912.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

 • Scena z powstania styczniowego, Tadeusz Ajdukiewicz, 1875 (obraz);
 • Walka powstańcza, Michał Elwiro Andriolli, 1889 (obraz);
 • Patrol powstańczy, Maksymilian Gierymski, 1873 (obraz);
 • Bitwa, Artur Grottger, 1863 (obraz);
 • Powitanie powstańca, Artur Grottger, 1865 (obraz);
 • Pożegnanie powstańca, Artur Grottger, 1866 (obraz);
 • Polonia – rok 1863, Jan Matejko, 1864 (obraz);
 • Branka, Aleksander Sochaczewski, 1863 (obraz);
 • Ranny powstaniec, Stanisław Witkiewicz, 1881 (obraz);
 • Postój polskich ochotników w lasach Litwy, L'Illustration Journal Universel, 1863 (grafika).
 • Żuawi śmierci, Kajetan Saryusz-Wolski, opublikowane w 1909 r.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Proszę odpowiedzieć na pytania.

2. Jak nazywają się mieszkańcy tych państw?

Podpowiedź: Francja > Francuzka > Francuz > Francuzki > Francuzi > Francuzi

KOBIETA MĘŻCZYZNA KOBIETY (PL.) MĘŻCZYŹNI (PL.) KOBIETY + MĘŻCZYŹNI (PL.)
Francja
Węgry
Polska
Rosja
Austria
Włochy
Niemcy

3. Czasowniki podane w nawiasach proszę zapisać w czasie przyszłym.

Powstańcy (a) (musieć) więc przyśpieszyć wybuch powstania i ponownie (b) (nie zdążyć) odpowiednio się do niego przygotować. Pobór (c) (rozpocząć się) w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku w Warszawie, ale młodzi Polacy (d) (zdążyć) wcześniej uciec z miasta do lasów, gdzie (e) (przygotowywać się) do walki. Powstanie rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku i (f)(mieć) zupełnie inny charakter niż powstanie listopadowe. Powstańcy (g) (być) bardzo źle przygotowani, (h) (brakować) planu, przywódców oraz broni, potrzebnej do skutecznej walki z rosyjskim wojskiem. Polacy (i) (nie móc) więc tym razem pozwolić sobie na otwartą wojnę, (j) (pozostać) im jedynie walki partyzanckie. (k) (Nie udać) się plan kupienia broni w Belgii i transportu ich na tereny zaboru rosyjskiego. Polscy powstańcy musieli walczyć uzbrojeni tylko w broń myśliwską i broń białą.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 2009.