Ślązoki, do boju!

Śląsk, południowo-zachodnia część kraju, często jest kojarzony z kopalniami i hutami, bo przez wiele lat był ważnym terenem przemysłowym. Dzisiaj możemy mówić, że jest to część Polski, ale nie zawsze tak było. Śląsk, choć już w X wieku został dołączony do państwa Mieszka I, miał burzliwe dzieje, a zmienne losy regionu widać np. w jego państwowej przynależności – raz był częścią Czech, raz Polski, a raz Niemiec, by po I wojnie światowej należeć do tych dwu ostatnich państw – Polski i Niemiec. Zobaczmy, jak do tego doszło.

Koniec I wojny światowej oznaczał powrót Polski na mapę Europy. Coraz głośniej mówiono też o przyłączeniu Górnego Śląska do Polski. Co rusz wybuchały strajki, a ważne osobistości, jak na przykład Wojciech Korfanty, manifestowały swoje niezadowolenie z tego, że teren Górnego Śląska wciąż należy do zaborców. Jednakże Niemcy nie chcieli się poddać i zamierzali walczyć o śląskie tereny. Szybko więc postanowili, że wszystkie organizacje walczące o przyłączenie tych ziem do Polski są nielegalne. Aresztowano też wiele osób, które za tym przyłączeniem się opowiadały. Ponadto na Górny Śląsk przyjechały oddziały wojska, które miały pilnować przedwojennej polsko-niemieckiej granicy, a coraz więcej Polaków było zwalnianych z kopalń i hut, aby zrobić miejsce dla wracających z wojny Niemców. Właśnie te działania doprowadziły do tego, że Polacy mieszkający na Śląsku coraz mocniej zaczęli starać się o dołączenie do swojej ojczyzny i w końcu postanowili o to zawalczyć.

Początkowo powstanie miało rozpocząć się później, ale po aresztowaniu przywódcy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW Górnego Śląska), Józefa Grzegorzka, Ślązacy wiedzieli, że muszą działać szybko. 17 sierpnia 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie. Walczący początkowo odnosili sukcesy, jednak brakowało ludzi i broni, której Niemcy mieli o wiele więcej. Po siedmiu dniach Ślązacy musieli się poddać, widząc, że nie mają szans na wygraną. Jednak powstańcy nie powiedzieli ostatniego słowa.

W styczniu 1920 roku zaczął obowiązywać traktat wersalski, w myśl którego o dalszej przyszłości Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt, czyli głosowanie ludzi na danym terenie w sprawie tego, do którego kraju chcą należeć. Jednak Niemcy, pomimo reguł, które weszły w życie, dalej kontrolowały i terroryzowały ludność na terenach Górnego Śląska, a to doprowadziło do rozbudzenia chęci walki o możliwość głosowania na wolnym terenie. I tak w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku wybuchło II powstanie śląskie, którego wynikiem było wyparcie niemieckich wojsk z terenu plebiscytowego, a polskie organizacje militarne pokazały, jak silna jest na Śląsku chęć powrotu do Polski.

Rok później, w 1921, miało dojść do głosowania (plebiscytu), które zdecydowałoby o tym, do którego kraju Ślązacy chcą przynależeć. Komitety plebiscytowe obu państw mobilizowały się, aby wygrać w tym głosowaniu. Z jednej i drugiej strony powstawało wiele plakatów propagandowych, które miały wywierać ogromną presję na mieszkańców. Warto dodać, że i Ślązacy, i Niemcy liczyli się z tym, że mogą przegrać w głosowaniu, dlatego zaczęli zbierać ludzi i broń, by w momencie porażki w plebiscycie zaatakować drugą stronę. W końcu doszło do plebiscytu (marzec 1921), który nieznacznie, ale jednak wygrali Niemcy. Polacy wiedzieli, że muszą działać szybko i po otrzymaniu informacji, że zaborcom przypadnie większość terenów Górnego Śląska, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku rozpoczęli III powstanie śląskie. W trakcie walk mieszkańcy między innymi spalili mosty na rzece Odrze, dzięki czemu odcięli możliwość przybycia większej liczby żołnierzy i dostaw broni z Niemiec. Warto dodać, że i w tym powstaniu wielką rolę odegrał wspomniany już Wojciech Korfanty. Jak się skończyła walka? Otóż doszło do porozumienia między walczącymi stronami, jednak zanim to nastąpiło, wydarzyło się coś niespodziewanego. Można powiedzieć, że chociaż przegraliśmy, to jednak wygraliśmy! Po tym jak do Europy dotarły informacje o heroicznej walce Ślązaków, Francja postanowiła wspomóc Polaków, dzięki czemu to do Polski przyłączono większą część spornych terenów. Dodatkowo biało-czerwonym zostały przyznane zakłady hutnicze oraz górnicze, które generowały niemałe pieniądze, a te z pewnością pomogły odradzającemu się państwu.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

HISTORIA

Powstania śląskie (1919–21) – trzy zbrojne powstania polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom. Celem walk było włączenie tego regionu w granice powstającego państwa polskiego.

I powstanie śląskie – trwało od 17 do 24 sierpnia 1919 roku. Wybuchło w reakcji na aresztowanie śląskich przywódców POW Górnego Śląska oraz stosowanie terroru i represji przez stronę niemiecką. Bezpośrednią przyczyną wybuchu tego powstania była masakra górników z kopalni „Mysłowice”. Powstanie nie było dobrze przygotowane, dlatego po tygodniu Alfons Zgrzebniok, dowodzący powstaniem, wydał rozkaz zaprzestania walk. Mimo poniesionej klęski w walce, powstanie zwróciło uwagę międzynarodowej opinii publicznej na Górny Śląsk, choć spowodowało też wzrost represji niemieckich na terenach śląskich.

II powstanie śląskie – trwało od 19/20 do 25 sierpnia 1920 roku. Jego głównymi celami były: zlikwidowanie stronniczej policji niemieckiej oraz stworzenie opartej na parytecie policji plebiscytowej. II powstanie śląskie nie było spontanicznym zrywem, ale zaplanowanym działaniem. Zaraz po wezwaniu do walki, wygłoszonym przez Wojciecha Korfantego, w poparciu dla powstania rozpoczął się na Górnym Śląsku strajk generalny. Dowództwo POW Górnego Śląska, któremu przewodził Alfons Zgrzebniok, nakazało szybkie rozpoczęcie walki. Powstanie zakończyło się sukcesem – zgodzono się na stworzenie tzw. Policji Plebiscytowej (niem. Abstimmungspolizei, Apo, Policja Górnego Śląska).

III powstanie śląskie – trwało od 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku. Celem powstania, kierowanego przez Wojciecha Korfantego, była poprawa niekorzystnego dla Polaków wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku. Walki skończył podpisany 5 lipca rozejm. W rezultacie tego powstania teren przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium z Katowicami włącznie. Polsce przypadła połowa hutnictwa i 76% kopalń węgla, a przekazane tereny miały wielkie znaczenie dla gospodarki międzywojennej Polski.

SZTUKA

Plakaty propagandowe – jedna z form propagandy. Plakaty miały przekonywać odbiorców do określonego działania i/lub sposobu myślenia. Wykorzystywano w nich grafikę oraz tekst. Po upowszechnieniu się telewizji znaczenie plakatów zmalało.

JĘZYK

Plebiscyt – głosowanie w sprawach polityczno-społecznych. Osoby biorące udział w plebiscycie głosują za jakimś stanowiskiem lub przeciw niemu.

WOJSKOWOŚĆ

Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW GŚ) – górnośląska organizacja konspiracyjna do walki nieregularnej, podjazdowej o oderwanie Górnego Śląska od Niemiec i przyłączenie go do Polski. Organizacja ta powstała w 1919 w Katowicach. Była główną polską siłą zbrojną w powstaniach śląskich.

HISTORIA

Traktat wersalski (1919) – traktat pokojowy z Niemcami, najważniejszy z zawartych w latach 1919–20 traktatów kończących I wojnę światową.

ZNANI POLACY

Wojciech Korfanty (1873–1939) – polityk, działacz śląski i publicysta. Zabiegał o przyłączenie do Polski ziem zaboru pruskiego, np. w 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i Górnego Śląska. Był przywódcą III powstania śląskiego. W latach 20. XX wieku był posłem na sejm, zajmował się też pracą biznesową.

GEOGRAFIA

Śląsk – region historyczny położony w Europie Środkowej. Z czasem zaczęto wyróżniać Dolny Śląsk i Górny Śląsk. Śląsk leży w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz początkowego biegu Wisły.

Teksty autentyczne

Materiały dotyczące historii Śląska (i nie tylko Śląska) znajdziemy w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: https://www.sbc.org.pl/dlibra.

Żeby lepiej poznać i zrozumieć powstania śląskie, warto odwiedzić, nie tylko wirtualnie:
Muzeum Powstań Śląskich (Świętochłowice): https://www.muzeumpowstanslaskich.pl/
Muzeum Śląskie (Katowice): https://muzeumslaskie.pl/pl/

Serdecznie polecamy!

Historia w języku

Słownictwo: powstanie (przeciw komu/czemu), powstaniec (= ‘uczestnik powstania’), powstańczy; wybuch / klęska / upadek powstania; przygotowywać / rozpocząć / tłumić powstanie; rocznica powstania; bitwa / walki / bohaterstwo powstańców; coś ku czci powstańców; pomnik powstańczy; powstańcze wspomnienia.

Słowo powstanie pochodzi od czasownika powstać w znaczeniu ‘rozpoczynać walkę zbrojną przeciwko władzy, dążąc do jej obalenia lub ograniczenia’ (Wielki słownik języka polskiego, wsjp.pl).

Pisownia: nazwy mieszkańców regionów (terenów geograficznych) piszemy wielką literą, a nazwy mieszkańców miast i wsi małą, np.:

Górny Śląsk to region, więc mieszkają tam Górnoślązak i Górnoślązaczka / Ślązak i Ślązaczka;

Kaszuby to region, więc mieszkają tam Kaszuba i Kaszubka; dziś coraz częściej zamiast tej tradycyjnej formy ten Kaszuba używa się nowej Kaszub;

Pomorze to region, więc mieszkają tam Pomorzanin i Pomorzanka;

Bawaria to region, więc mieszkają tam Bawarczyk i Bawarka (ale bawarka zapisana małą literą to ‘herbata (napój) z mlekiem’),

ale:
Kraków to miasto, więc mieszkają w nim krakowianin (lub krakowiak) i krakowianka; krakowiak jest też nazwą tańca ludowego z okolic Krakowa, zaliczany jest do polskich tańców narodowych;

Rybnik to miasto, więc mieszkają w nim rybniczanin i rybniczanka;

Zalipie to wieś, więc mieszkają w niej zalipianin i zalipianka;

Paryż to miasto, więc mieszkają w nim paryżanin i paryżanka;

Nikiszowiec to zabytkowa dzielnica Katowic, więc na tym osiedlu mieszkają nikiszowianin i nikiszowianka.

Ciekawostki
z innych krajów

CZECHY

W Piotrowicach koło Karwiny w Czechach jest tablica upamiętniająca powstania śląskie ufundowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa na prośbę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Literatura

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

  • Śląskie pieśni powstańcze, np.: Zachodzi czerwone słoneczko, Do bytomskich strzelców wojska zaciągają, Od Bytomia bita droga czy Znam ja jeden śląski zamek. Jedna z piosenek powstańczych pt. Kajze mi się podzioł mój synecek miły zrobiła międzynarodową karierę. Pojawia się ona na końcu filmu Kazimierza Kutza Sól ziemi czarnej. Światowej sławy kompozytor Henryk Mikołaj Górecki wykorzystał motyw muzyczny tej piosenki w III Symfonii pieśni żałosnych. W latach 90. XX wieku symfonia ta znajdowała uznanie na całym świecie – sprzedano ponad milion płyt.
  • Czerwone słoneczko, 2 plus 1;
  • Puść mnie matko do powstania; Oberschlesien,
  • Powstaniec; Pokahontaz,
  • 100 lat.

Sztuka

  • w latach 70. XX wieku malowaną historię powstań śląskich, opartą na własnych przeżyciach, tworzył Juliusz Marcisz (1898–1978), nestor malarzy naiwnych regionu. Był działaczem plebiscytowym i walczył w III powstaniu śląskim. Za zasługi otrzymał wiele odznaczeń. Dodajmy, że sztuka naiwna (prymitywizm) to obrazy tworzone przez artystów nieprofesjonalnych, także dzieła, które są na takie stylizowane. „Obrazy prymitywne” przypominają często rysunki dziecięce, charakteryzują się zniekształceniem przestrzeni i/lub perspektywy, też jej brakiem, subiektywnym punktem widzenia, użyciem prostych technik oraz skupieniem na szczególe.
  • Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach – znajduje się niedaleko katowickiego ronda gen. Jerzego Ziętka przy alei Wojciecha Korfantego, w parku Powstańców Śląskich.

Ćwiczenia

1. Walki powstańcze toczyły się na terenie śląskim. Największy zasięg terytorialny miało III powstanie śląskie. Czy znasz nazwy śląskich miast? Spójrzmy teraz na parę z nich: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Knurów, Mysłowice, Racibórz, Rybnik, Tarnowskie Góry.

Proszę podać ich formę w miejscowniku, pamiętając, że: a) Bytom – jego temat w odmianie kończy się spółgłoską wargową miękką (jak w wypadku nazwy miasta Wrocław); b) Gliwice, Katowice, Mysłowice, Tarnowskie Góry – to liczba mnoga.

2. Proszę wejść na stronę Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (https://www.sbc.org.pl/dlibra) i wpisać w wyszukiwarkę biblioteki hasło „plakat plebiscyt”. Proszę obejrzeć plakaty i odpowiedzieć na pytania:

3. W polszczyźnie biblizmem sól ziemi (związek wyrazowy pochodzący z Biblii: Mt 5, 13) nazywamy ‘grupę najwartościowszych osób w jakiejś społeczności’. Jak w tym kontekście należałoby rozumieć tytuł filmu Sól ziemi czarnej (https://www.cda.pl/video/50066366b)? Jak można wyjaśnić obecność przymiotnika czarny w tytule filmu o powstaniu śląskim?

Wyślij odpowiedź swojemu nauczycielowi na maila.

4. Przeczytaj informacje dotyczące życia i twórczości Wojciecha Korfantego – https://dzieje.pl/postacie/wojciech-korfanty-1873-1939. Na ich podstawie sporządź krótki biogram, który można by zamieścić w encyklopedii.

Wyślij odpowiedź swojemu nauczycielowi na maila.

5. Na stronie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki jest tekst piosenki Już zachodzi czerwone słoneczko. Proszę przeczytać wariant piosenki: (https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Juz_zachodzi_czerwone_sloneczko/tekst Następnie proszę porównać ten tekst z utworem Czerwone słoneczko wykonywanym przez zespół 2 plus 1 (muzyka: J. Mart, tekst: M. Łebkowski, S. Werner). Jakie dostrzegasz różnice? Jak sądzisz – z czego mogą one wynikać?

Wyślij odpowiedź swojemu nauczycielowi na maila.

6. Jakie różnice w wymowie wyrazów śląskich w stosunku do ogólnopolskich odpowiedników dostrzegasz? Czy potrafisz podać owe odpowiedniki? zygor, ciynczko, Ślóndzok, kobiyta, dziesiyńć, czidziści, grziby, fto, gupi, chytać, sznikers, kerowniczka, łotworzić, potyn, jo Jakie dostrzegasz różnice w odmianie śląskiej w stosunku do ogólnopolskiej? czytołech, pisoł żech, godołch, widza ta baba, onyj, onego, chopowi to sprzedowo, córki sie mie pytali, te auto niy ma czerwóne

Wyślij odpowiedź swojemu nauczycielowi na maila.

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania

Źródła

J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, Gliwice 2011.

 

Materiały w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: https://www.sbc.org.pl/dlibra [data dostępu: 10.10.2020].

 

Platforma Edukacji Regionalnej – Województwo Śląskie. Przyroda, Społeczeństwo, Kultura, w skrócie – „Eduś”: http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ [data dostępu: 10.10.2020].

 

Powstania śląskie 1919-1920-1921, w: Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWoŚ),
Wydawca IBR BŚ: (http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie_1919-1920-1921) [data dostępu: 10.10.2020].