Unia lubelska – dobrowolne złączenie

Zawarcie unii lubelskiej było niemałym zaskoczeniem dla całej Europy. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy w historii świata dwa kompletnie inne kraje – odrębne kulturowo, z własnymi językami i walutami – dobrowolnie połączyły się w jedno państwo zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów i przetrwały w tym stanie prawie 250 lat. Jak do tego doszło i o których państwach mówimy?

1 lipca 1569 roku w Lublinie, w obawie przed dynamicznie rozrastającym się państwem moskiewskim, podpisano dokument, który łączył Koronę Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim na nowych zasadach. Przygotowania i narady, dotyczące warunków i formalności związanych z unią realną (druga nazwa unii lubelskiej), rozpoczęto już pół roku wcześniej. Początkowo spisane postanowienia nie spodobały się litewskim magnatom, więc porozumienie było niemożliwe. Wyższe warstwy społeczne były przeciwne całkowitemu włączeniu Litwy do Polski. Jednak, gdy tylko przeciwnicy unii opuścili Lublin, król Zygmunt II August skorzystał z okazji i za zgodą szlachty litewskiej, chcącej jak najszybciej wyrwać się spod władzy magnatów, inkorporował, czyli przyłączył, część ich terytorium do Korony. Prawa ludzi mieszkających na terenach wcielonych do Rzeczpospolitej nie zmieniły się, nie ograniczono ich w żaden sposób, a wręcz przeciwnie. Szlachta litewska zyskała prawa równe przywilejom szlachty polskiej. Od tego czasu mogła brać udział w obradach polskiego parlamentu, debatować i współdecydować o przyszłych losach obojga narodów. Rusini zachowali swój język – mogli się nim swobodnie posługiwać w urzędach i na ulicy. Zmianie uległ sposób rządzenia krajem – od tej pory na tronie zasiadał jeden wspólny król, wybierany w wolnej elekcji. Dla ułatwienia wprowadzono też jednolitą walutę, a także wspólny herb. Kraje zachowywały swoje wojska, jednak w sytuacji konfliktu zbrojnego armie walczyły razem. Gospodarka Rzeczypospolitej Obojga Narodów była na dobrym poziomie. W najlepszych czasach, ze względu na intensywną produkcję żywności, kraj był nazywany “spichlerzem Europy”.

Niestety, na ziemiach inkorporowanych ludność zaczęła się buntować. Pojawiły się głosy, że król faworyzuje szlachtę, a chłopami wcale się nie interesuje. Społeczeństwo rozwarstwiało się coraz bardziej, rosła też nienawiść klasowa. W kryzysowym momencie kozackiego buntu doszło do powstania Chmielnickiego, o którym mowa w dalszej części książki. Długotrwałe (do czasu pokoju w Oliwie w 1660 roku) rozwiązanie unii nastąpiło podczas potopu szwedzkiego, kiedy książę Janusz Radziwiłł oddał Litwę pod opiekę Szwecji.

Przejdź dalej

Trzeba i warto wiedzieć

HISTORIA

Rzeczpospolita Polska (RP) to oficjalna nazwa państwa polskiego, która zaczęła być używana w połowie XVII wieku. Słowo rzeczpospolita oznacza republikę. Przyjęło się nazywać I Rzecząpospolitą czas do roku 1795 (trzeci rozbiór Polski), II RP – okres od 14 listopada 1914 do 5 lipca 1945 (konferencja w Jałcie), następnie do 1952 roku funkcjonowała nazwa Rzeczpospolita Polska, a od 1952 do 1989 – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Od czerwca 1989 mówimy III RP. W 2005 roku w kampanii wyborczej partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła postulat zbudowania IV RP, trwają jednak spory o to, czy plan ten został zrealizowany.

GEOGRAFIA

Lublin to miasto na wschodzie Polski, obecnie stolica województwa lubelskiego. Dziewiąte co do wielkości populacji miasto w Polsce (ponad 330 000 mieszkańców). W XVII wieku Lublin był bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym.

TURYSTYKA

Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej – pieszy szlak spacerowy po Lublinie. Na trasie znajduje się 8 punktów, szlak rozpoczyna się na Zamku Lubelskim, a kończy przy pomniku Unii Lubelskiej na placu Litewskim.

Teksty autentyczne

Wezwanie do jedności, gdy ważą się losy unii polsko-litewskiej.

Jan Kochanowski, Proporzec albo hołd pruski, 1569 (fragment)

Oto w zacnym ubiorze i w złotej koronie
Siadł (król Zygmunt II August) na swym pańskim tronie,
Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A Ewangelię na łonie trzymając.
Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi,
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.
Z obu stron zacny Senat koronny, a wkoło
Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.
Przystąp, Olbrychcie młody, zacnych książąt plemię,
Który trzymasz w swej władzy piękną pruską ziemię
Z łaski cnych królów polskich; uczyń panu swemu
Winną poczciwość a ślub wiarę dzierżeć jemu…
Już syn książęcy upadł na kolana
I wyznał swe poddaństwo i zwierzchnego pana,
Obiecując na swą cześć k’temu się znać wiecznie,
A wiarę panu swemu zachować statecznie.
Zatym mu jest do ręku proporzec podany,
Kosztownymi farbami wszytek malowany,
Wielki, świetny, ozdobiony, jaki za lat dawnych
W żadnym szyku nie był znan ani w bitwach sławnych…
Potem w trąby i w głośne bębny uderzono,
A zarazem i strzelbę ogromną puszczono…
Ostatek dnia biesiady sobie przywłaszczyły
I tańce, i myśl dobra, i dźwięk lutnie miły.

 

O skutkach unii lubelskiej

Wywiad Polskiej Agencji Prasowej z prof. Andrzejem Zakrzewskim (fragment), 1.07.2019, https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-zakrzewski-na-unie-polski-i-litwy-kazdy-z-partnerow-mial-inne-pomysly, dostęp: 1.10.2020

Unia miała skutki nie tylko polityczne, ale również kulturowe. Jak ten akt został odebrany na Litwie? Czy Litwini uważali, że przyczyni się ona do ich „polonizacji”?
Prof. Andrzej Zakrzewski: Litwini obawiali się nie tyle „polonizacji” – o której za chwilę powiem – ile zalania Wielkiego Księstwa przez koroniarzy. Mikołaj Radziwiłł „Czarny” pisał w 1550 r. do Mikołaja Radziwiłła „Rudego”: „Raczyłeś mi WM pisać około Polaków, którzy gęsto i wszędy w majętności lezą do nas […] jakoby dobrze pohamować jedno Pana Boga proszę, aby to ich uniesienie ad patriam nostram raczył w dobre uchronić, by nam nie przyszło in patria nostra im służyć, bo zaprawdę wielkie są tego początki”. Widać tu obawę przed wyparciem Litwinów z urzędów i majątków przez mieszkańców Korony. Panom litewskim nie przeszkadzało to jednak w zatrudnianiu tych ostatnich jako preceptorów swych synów czy sekretarzy.

Jednak od – w pewnym przybliżeniu – połowy XVII stulecia zaobserwować można łagodzenie owych antagonizmów. Stan szlachecki Rzeczypospolitej stopniowo – pod względem prawnym – ujednolicał się. Zwiększała się mobilność szlachty, szukającej kariery (i chleba) już nie tylko w swojej prowincji, ale w całej Rzeczypospolitej. Ponadto – klęska demograficzna wywołana na Litwie przez „potop” szwedzki i moskiewski spowodowała zapewne sprzyjające warunki również dla Polaków.

Co ciekawe: imigracja ta prowadziła do wzmocnienia Wielkiego Księstwa ludźmi pochodzącymi z Korony, którzy poczucie odrębności wobec Polski, swoisty litewski patriotyzm, nabywali sami lub – co najwyżej – w następnym pokoleniu. Jan Lisowski przybyły z województwa chełmińskiego na Litwę w połowie XVI stulecia po parunastu latach, już w Bazylei, wpisał się do Akademii jako „nobilis Lituvanus”. W następnym zaś stuleciu biskup płocki Stanisław Łubieński wspominając przebywającego wówczas w Wilnie Macieja Sarbiewskiego, zauważył: „Mazurzy zapominają o swym pochodzeniu”. Litwini opierali się w ostatniej dekadzie XVI w. przeniesieniu Bernarda Maciejowskiego, biskupa z – wówczas koronnego Łucka – na biskupstwo wileńskie, opróżnione po awansie Jerzego Radziwiłła na biskupstwo krakowskie. W świetle najnowszych badań Wioletty Pawlikowskiej-Butterwick okazuje się, że w II połowie XVI wieku ponad połowa kanoników kapituły wileńskiej pochodziła z Korony. I właśnie ta kapituła odegrała kluczową rolę w zablokowaniu przeniesienia łuckiego biskupa do Wilna.

Historia w języku

Język polski ma kilka typów liczebników, np. liczebniki główne, ułamkowe, porzadkowe, zbiorowe. Liczebniki zbiorowe są ciekawą grupą, stoswane dla oznaczenia liczby:
– zbiorów dwupłciowych lub prawdopodobnie dwupłciowycch (choć język polski w nieokreśloności preferuje rodzaj męski): dwoje studentów (dziewczyna i chłopak lub nie wiemy, czy przypadkiem nie będzie to dziewczyna i chłopak);
– zbiory istot młodych na –ę (pisklę, żyrafię, szczenię, diablę) oraz zakończone na –ę: zwierzę i bydlę (choć nie są młode) i dziecko (choć nie jest zakończone na –ę: czworo szczeniąt, pięcioro dzieci;
– pary małżeńskie (i nibymałżenskie) – małżonkowie, dziadkowie, Andrzejowie; rodzice, nowożeńcy, oblubieńcy: dwoje rodziców, oboje dziadkowie (dziadek i babcia);
– niektóre pluralia tantum – imieniny, urodziny, skrzypce, państwo: dwoje skrzypiec, czworo okularów;
– niektóre inne, szczególnie występujące parami: oko, ucho, ramię, rodzenstwo: dwoje uszu, oczu, obojga rodzeństwa.
Liczebniki zbiorowe w odmianie mają temat rozszerzony o dodatkowe -g-: dwojga, czworgiem, sześciorgu.
W języku polskim liczebniki zbiorowe występują w niektórych nazwach historycznych, szczególnie dotyczących „faktów podwójności”: Rzeczpospolita Obojga Narodów, Królestwo Obojga Sycylii, a także w nielicznych innych sytuacjach w utrwalonych frazeologizmach: dziesięcioro przykazań.

Ciekawostki
z innych krajów

UKRAINA

We Lwowie znajduje się kopiec Unii Lubelskiej, usypany w 1869 roku z inicjatywy Franciszka Smolki na Wzgórzu Zamkowym. Współcześnie to popularny punkt widokowy na miasto.

Wydarzenia w tekstach kultury i mediach

Kliknij na konkretny tytuł, a przeniesiesz się na stronę z informacjami o nim

Film, serial

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Literatura

  • Unia lubelska 1569, Leszek Andrzej Wierzbicki, Lublin 2019.
  • Unia lubelska, czyli tajemnica zaginionej pieczęci, scen. i il. Tomasz Wilczkiewicz, Lublin 2010.

Gry wideo

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Humor

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Muzyka

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Sztuka

  • Unia lubelska, Jan Matejko, obraz olejny, 1869;
  • Unia lubelska, Marcello Bacciarelli, obraz olejny, 1785-86.

Inne

Jeśli wiesz coś, czego my nie wiemy, daj znam znać

Ćwiczenia

1. Uzupełnij tabelę odmiany rzeczownika rzeczpospolita. Uwaga: możliwe są dwie wersje odmiany! Pracuj ze słownikiem.

Podpowiedź: rzeczpospolita rzeczpospolite/rzeczypospolite

liczba pojedyncza liczba mnoga
Mianownik
Dopełniacz
Celownik
Biernik
Narzędnik
Miejscownik
Wołacz

2. Obaj/obydwaj, obie/obydwie, oboje/obydwoje? Uzupełnij zdania liczebnikiem w odpowiedniej formie.

Podpowiedź: Obaj moi bracia mają uzdolnienia muzyczne.

3. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Podpowiedź: Prawda, fałsz czy brak informacji? W poprawnej odpowiedzi wpisz literę X.

PRAWDA FAŁSZ BRAK INFORMACJI
a) Kuchnia epoki odrodzenia w Polsce wzorowana była na kuchni włoskiej.
b) Przepisy z czasów renesansu nie przetrwały do dzisiaj.
c) Kallimach bardzo lubił sos grzybowy.
d) Ćwikła z buraków jest kwaśna.
e) Mikołaj Rej był zwolennikiem importu produktów spożywczych.
f) Najczęściej używaną kaszą była kasza gryczana.
g) Dynia została sprowadzona z USA.
h) Drób nie był popularny w kuchni staropolskiej.
i) W renesansie pojawił się w Polsce cukier brązowy.

4. Utwórz przymiotniki od podanych nazw miast według wzoru:

Podpowiedź: Lublin > lubelski > lubelska > lubelskie > lubelscy > lubelskie

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
Kraków
Warszawa
Gdańsk
Gniezno
Poznań
Wrocław
Katowice
Radom
Kielce
Gdynia
Szczecin
Cieszyn
Rzeszów
Tarnów
Zamość
Białystok
Elbląg
Suwałki
Olsztyn
Brześć

5. Uzupełnij przepis na chłodnik litewski słowami z ramki.

Chłodnik litewski1 Składniki: 1,5 l jogurtu (a) lub kefiru, 250 ml mleka lub (b) śmietany, duża nać botwinki wraz z (c), 15 dag pieczonej (d) z kurczaka lub z indyka, 2 (e) ogórki, 4 gotowane na (f) jajka, kilka małych rzodkiewek, pół natki koperku (do smaku), pół natki pietruszki (do smaku), 3 (g) czosnku, sól, pieprz. Przygotowanie: Botwinkę opłukać, (h) w cienkie paski, zagotować. Do mleka lub śmietany dodać (i) jogurtu naturalnego, wymieszać (można lekko osolić). Dodać mięso, pokrojony drobno ogórek (można (j) na tarce), rzodkiewki, czosnek. Następnie wlać ostudzony (k) z buraków. Dodać koperek i pietruszkę do smaku. Posolić i popieprzyć do smaku. Chłodnik włożyć do (l) na kilka godzin. Podawać z jajkami pokrojonymi w (m). Słowa do wpisania: wywar, tłustej, pokroić, piersi, twardo, ząbki, całość, zetrzeć, świeże, lodówki, ćwiartki, burakami, naturalnego

Chcesz wysłać swoje odpowiedzi na maila?

Nagrania